Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady

Volby do školské rady se konají dne 10. října 2018

Termín: od 7.45 do 8:00 a od 9:45 do 10:00 hodin

Místo konání voleb: budova GOA – 3. patro, učebna přírodních věd

 

Seznam kandidátů z řad studentů:

Zuzana Šochmanová

Ondřej Šnajdr

Za přípravný výbor děkují

 

Klára Eliášková, Miroslava Kučerová, Michal Řezka (pedagogové školy)

Eva Lesová a Aleš Pomezný (žáci 4. ročníků)

Výsledky 4. kola přijímacího řízení 2018

V Praze 31. srpna 2018

Č. j. GOA/562/Bj/2018

Přijatí

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

přijímací

pohovor

391

54,6

Přijat

18

36,6

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

Nepřijatí

 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

přijímací

pohovor

383

9,8

Nepřijat

1

8,8

 

V souladu s Kritérii pro 4. kolo přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím pohovoru, neuspěl a není přijat.

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Beranovou (235521214, beranova.katerina@goapraha.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goapraha.cz).

 

 

 

Ing. Lenka Balejová, v. r.

Statutární zástupce ředitele školy

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována
Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email: gdpr@bdo.cz 

Tyfloslužby - termíny setkání 2018

Setkání pedagogů 18. 4. 2018 
Konzultace v květnu od 14. 5. 2018

Konzultace v červnu od 20. 6. 2018
Setkání pedagogů 3. 10. 2018
Setkání pedagogů 14. 11. 2018

Čas: od 10 do 14 hodin.

Zaměstnání

Škola přijme aprobovaného učitele českého jazyka a literatury a anglického jazyka.

Nástup od počátku listopadu 2018.

Nabídky posílejte na reditel@goapraha.cz nebo antov@goapraha.cz.

Termíny – školní rok 2017/2018

Organizace 2. pololetí 2017/2018

 

2. 7. až 31. 8.               Hlavní prázdniny

 

3. 9.                               Začátek školního vyučování 2018/2019

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS