Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 2018/2019

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru, termín doručení vyplněné přihlášky, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků

V Praze 8. června 2018
Č. j. GOA/264/An/2018

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,

a) vyhlašuji třetí kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

  • 79-41-K/41 Gymnázium

  • 75-41-M/01 Sociální činnost

  • 63-51-J/01 Obchodní škola

           

b) stanovuji termín pro konání školní přijímací zkoušky, která má formu přijímacího pohovoru:

pro obory vzdělání

  • 79-41-K/41 Gymnázium

  • 75-41-M/01 Sociální činnost

  • 63-51-J/01 Obchodní škola

 

  • 28. června 2018

(čas přijímacího pohovoru bude uchazeči upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení)

 

Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

d) uchazeč doručí řádně vyplněnou přihlášku řediteli školy nejpozději do 18. června 2018

 

e) stanovuji následující kritéria pro třetí kolo přijímacího řízení:

 

Kritéria přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 – 3. kolo

 

Obory vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium, 75-41-M/01 Sociální činnost, 63-51-J/01 Obchodní škola

1. Prospěch na ZŠ

(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 20 bodů dle následující stupnice:

průměr do

1,08

1,16

1,24

1,32

1,40

1,48

1,56

1,64

1,72

1,80

body

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

průměr do

1,88

1,96

2,04

2,12

2,20

2,28

2,36

2,44

2,52

2,60

body

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

u průměru nad 2,60 se započítává 0 bodů)

Výsledek prospěchu na ZŠ se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení.

 

2. Přijímací pohovor

(maximum 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise)

Uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím pohovoru, neuspěl a není přijat.

Výsledek přijímacího pohovoru se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení.

 

Obecná ustanovení pro všechny obory vzdělání

Na základě získaného počtu bodů bude pro každý obor vzdělání sestaveno závěrečné pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení v příslušném kole.

Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati          v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do počtu přijímaných uchazečů uvedených v bodu f) tohoto dokumentu.

 

f) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:

 

Kód oboru vzdělání (KKOV)

Název oboru vzdělání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

79-41-K/41

Gymnázium

5

75-41-M/01

Sociální činnost

5

63-51-J/01

Obchodní škola

5

 

g) doporučení školského poradenského zařízení

V souladu s § 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, je součástí přihlášky na všechny výše uvedené obory vzdělání v Gymnáziu pro zrakově postižené a Střední odborné škole pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

 

PhDr. Ivan Antov, v. r.

ředitel školy

Výsledky 2. kola PŘ 2018 - OŠ

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2018

 

V Praze 6. června 2018

Č. j. GOA/262/An/2018

Přijatí

Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

přijímací

pohovor

222

47

Přijat

12

35

246

27

Přijat

15

12

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Beranovou (235521214, beranova.katerina@goapraha.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goapraha.cz).

Ing. Lenka Balejová, v. r.

Statutární zástupce ředitele školy

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována
Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email: gdpr@bdo.cz 

Tyfloslužby - termíny setkání 2018

Setkání pedagogů 18. 4. 2018 
Konzultace v květnu od 14. 5. 2018

Konzultace v červnu od 20. 6. 2018
Setkání pedagogů 3. 10. 2018
Setkání pedagogů 14. 11. 2018

Čas: od 10 do 14 hodin.

Termíny – školní rok 2017/2018

Organizace 2. pololetí 2017/2018

5. 2. až 11. 2.           Jarní prázdniny

17. 2. až 24. 2          LVK Albrechtice v JH

24. 2.                        Maturitní ples (KC Novodvorská)

22. 3.                        Goalballový turnaj o pohár ředitele školy

28. 3.                        Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. hodině)

29. 3. a 30. 3.           Velikonoční prázdniny

4. 4.                           Pedagogická rada 3. čtvrtletí
                                  Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)

11. 4.                         Písemná maturitní práce z ČJL

12. 4. a 16. 4.            Jednotná přijímací zkouška-1. a 2. termín

25. 4.                         Uzavření klasifikace S4 a pedagogická rada

27. 4.                         Třídní učitel rozdá S4 vysvědčení 1. vyučovací hodinu

30. 4.                         Ředitelské volno pro žáky školy

2. 5. až 4. 5.              DT a PP společné části MZ

7. 5.                           Ředitelské volno pro žáky školy

15. 5.                         Nejpozdější termín zpřístupnění výsledků DT

21. 5. až 25. 5            Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

                                   Cykloturistický kurz 3. ročníky

28. 5. až 8. 6.             Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ

28. a 29. 5.                 Ústní maturitní zkoušky

31. 5. až 3. 6.              Mezinárodní sportovní hry Brno

25. 6.                           Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2018

                                    Uzavření klasifikace za 2. pololetí

26. 6.                           Pedagogická rada 2. pololetí

29. 6.                           Třídní učitelé rozdají vysvědčení

2. 7. až 31. 8.               Hlavní prázdniny

 

3. 9.                               Začátek školního vyučování 2018/2019

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS