Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP http://www.goapraha.cz cs Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2018/2019 http://www.goapraha.cz/node/49 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p dir="ltr"><strong>Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru, termín doručení vyplněné přihlášky, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků </strong></p> <p> </p> <p dir="ltr"><strong>V Praze 27. dubna 2018</strong></p> <p dir="ltr"><strong>Č. j. GOA/219/An/2018</strong></p> <p> </p> <p dir="ltr"><strong>V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, </strong></p> <p> </p> <p dir="ltr"><strong>a) vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:</strong></p> <p> </p> <ul><li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>79-41-K/41 Gymnázium</strong></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium)</strong></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>75-41-M/01 Sociální činnost</strong></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>63-51-J/01 Obchodní škola</strong></p> </li> </ul><p dir="ltr"> </p> <p dir="ltr"><strong>b) stanovuji termín pro konání školní přijímací zkoušky, která má formu přijímacího pohovoru:</strong></p> <p> </p> <p dir="ltr"><strong>pro obory vzdělání</strong></p> <ul><li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>79-41-K/41 Gymnázium</strong></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium)</strong></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>75-41-M/01 Sociální činnost</strong></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>63-51-J/01 Obchodní škola</strong></p> </li> </ul><p> </p> <ul><li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>6. června 2018 </strong></p> </li> </ul><p dir="ltr"><strong>(čas přijímacího pohovoru bude uchazeči upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení)</strong></p> <p> </p> <p dir="ltr"><strong>Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.</strong></p> <p> </p> <p dir="ltr"><strong>d) uchazeč doručí řádně vyplněnou přihlášku řediteli školy nejpozději do 25. května 2018</strong></p> <p>  </p> <p dir="ltr"><strong>¨</strong></p> <p>  </p> <p dir="ltr"><strong>e) stanovuji následující kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení:</strong></p> <p> </p> <p dir="ltr"><strong>Kritéria přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 – 2. kolo</strong></p> <p> </p> <p dir="ltr"><strong>Obory vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium, 63-41-M/02 Obchodní akademie, 75-41-M/01 Sociální činnost, 63-51-J/01 Obchodní škola</strong></p> <p>  </p> <p dir="ltr"><strong>1. Prospěch na ZŠ</strong></p> <p dir="ltr"><strong>(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 20 bodů dle následující stupnice:</strong></p> <table><tbody><tr><td> <p dir="ltr"><strong>průměr do</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>1,08</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>1,16</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>1,24</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>1,32</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>1,40</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>1,48</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>1,56</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>1,64</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>1,72</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>1,80</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p dir="ltr"><strong>body</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>20</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>19</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>18</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>17</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>16</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>15</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>14</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>13</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>12</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>11</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p dir="ltr"><strong>průměr do</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>1,88</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>1,96</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>2,04</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>2,12</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>2,20</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>2,28</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>2,36</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>2,44</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>2,52</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>2,60</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p dir="ltr"><strong>body</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>10</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>9</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>8</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>7</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>6</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>5</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>4</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>3</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>2</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>1</strong></p> </td> </tr></tbody></table><p dir="ltr"><strong>u průměru nad 2,60 se započítává 0 bodů)</strong></p> <p dir="ltr"><strong>Výsledek prospěchu na ZŠ se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení.</strong></p> <p> </p> <p dir="ltr"><strong>2. Přijímací pohovor</strong></p> <p dir="ltr"><strong>(maximum 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise)</strong></p> <p dir="ltr"><strong>Uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím pohovoru, neuspěl a není přijat.</strong></p> <p dir="ltr"><strong>Výsledek přijímacího pohovoru se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení.</strong></p> <p> </p> <p dir="ltr"><strong>Obecná ustanovení pro všechny obory vzdělání</strong></p> <p dir="ltr"><strong>Na základě získaného počtu bodů bude pro každý obor vzdělání sestaveno závěrečné pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení v příslušném kole.</strong></p> <p dir="ltr"><strong>Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati          v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do počtu přijímaných uchazečů uvedených v bodu f) tohoto dokumentu.</strong></p> <p> </p> <p dir="ltr"><strong>f) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:</strong></p> <p> </p> <table><tbody><tr><td> <p dir="ltr"><strong>Kód oboru vzdělání (KKOV)</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>Název oboru vzdělání</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>Předpokládaný počet přijímaných uchazečů</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p dir="ltr"><strong>79-41-K/41</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>Gymnázium</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>6</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p dir="ltr"><strong>63-41-M/02</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>Obchodní akademie</strong></p> <p dir="ltr"><strong>- čtyřleté studium</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>6</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p dir="ltr"><strong>75-41-M/01 </strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>Sociální činnost</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>6</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p dir="ltr"><strong>63-51-J/01 </strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>Obchodní škola</strong></p> </td> <td> <p dir="ltr"><strong>6</strong></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p dir="ltr"><strong>g) doporučení školského poradenského zařízení </strong></p> <p> </p> <p dir="ltr"><strong>V souladu s § 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, je součástí přihlášky na všechny výše uvedené obory vzdělání v Gymnáziu pro zrakově postižené a Střední odborné škole pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.</strong></p> <p> </p> <p dir="ltr"><strong>PhDr. Ivan Antov, v. r.</strong></p> <p dir="ltr"><strong>ředitel školy</strong></p> </div></div></div> Sat, 28 Apr 2018 06:24:50 +0000 admin 49 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/49#comments Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2018 – maturitní obory vzdělání http://www.goapraha.cz/node/48 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>V Praze 27. dubna 2018<br /> Č. j. GOA/204/An/2018</p> <p><strong>Přijatí</strong></p> <h2><strong>Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium</strong></h2> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width:97px"> <p><strong><span style="font-size:14px">Registrační číslo</span></strong></p> </td> <td style="width:88px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Celkový počet bodů</span></strong></h2> </td> <td style="width:113px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Rozhodnutí</span></strong></h2> </td> <td style="width:76px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size:14px">prospěch ZŠ</span></strong></p> </td> <td style="width:76px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size:14px">test M</span></strong></p> </td> <td style="width:66px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size:14px">test ČJL</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:97px"> <p><strong>056</strong></p> </td> <td style="width:88px"> <p><strong>70</strong></p> </td> <td style="width:113px"> <p><strong>Přijat</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>16</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>20</strong></p> </td> <td style="width:66px"> <p><strong>34</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:97px"> <p><strong>076</strong></p> </td> <td style="width:88px"> <p><strong>63</strong></p> </td> <td style="width:113px"> <p><strong>Přijat</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>20</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>11</strong></p> </td> <td style="width:66px"> <p><strong>32</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:97px"> <p><strong>074</strong></p> </td> <td style="width:88px"> <p><strong>61</strong></p> </td> <td style="width:113px"> <p><strong>Přijat</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>12</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>16</strong></p> </td> <td style="width:66px"> <p><strong>33</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:97px"> <p><strong>079</strong></p> </td> <td style="width:88px"> <p><strong>61</strong></p> </td> <td style="width:113px"> <p><strong>Přijat</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>15</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>18</strong></p> </td> <td style="width:66px"> <p><strong>28</strong></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <h2><strong>Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie</strong></h2> <p> </p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width:95px"> <p><span style="font-size:14px"><strong>Registrační číslo</strong></span></p> </td> <td style="width:92px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Celkový počet bodů</span></strong></h2> </td> <td style="width:109px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Rozhodnutí</span></strong></h2> </td> <td style="width:80px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size:14px">prospěch ZŠ</span></strong></p> </td> <td style="width:70px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size:14px">test M</span></strong></p> </td> <td style="width:70px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size:14px">test ČJL</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:95px"> <p><strong>057</strong></p> </td> <td style="width:92px"> <p><strong>70</strong></p> </td> <td style="width:109px"> <p><strong>Přijat</strong></p> </td> <td style="width:80px"> <p><strong>16</strong></p> </td> <td style="width:70px"> <p><strong>20</strong></p> </td> <td style="width:70px"> <p><strong>34</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:95px"> <p><strong>080</strong></p> </td> <td style="width:92px"> <p><strong>61</strong></p> </td> <td style="width:109px"> <p><strong>Přijat</strong></p> </td> <td style="width:80px"> <p><strong>15</strong></p> </td> <td style="width:70px"> <p><strong>18</strong></p> </td> <td style="width:70px"> <p><strong>28</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:95px"> <p><strong>061</strong></p> </td> <td style="width:92px"> <p><strong>54</strong></p> </td> <td style="width:109px"> <p><strong>Přijat</strong></p> </td> <td style="width:80px"> <p><strong>14</strong></p> </td> <td style="width:70px"> <p><strong>14</strong></p> </td> <td style="width:70px"> <p><strong>26</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:95px"> <p><strong>089</strong></p> </td> <td style="width:92px"> <p><strong>44</strong></p> </td> <td style="width:109px"> <p><strong>Přijat</strong></p> </td> <td style="width:80px"> <p><strong>12</strong></p> </td> <td style="width:70px"> <p><strong>7</strong></p> </td> <td style="width:70px"> <p><strong>25</strong></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <h2><strong>Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost</strong></h2> <p> </p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width:96px"> <p><strong><span style="font-size:14px">Registrační číslo</span></strong></p> </td> <td style="width:88px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Celkový počet bodů</span></strong></h2> </td> <td style="width:113px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Rozhodnutí</span></strong></h2> </td> <td style="width:76px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size:14px">prospěch ZŠ</span></strong></p> </td> <td style="width:66px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size:14px">test M</span></strong></p> </td> <td style="width:76px"> <h2><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size:14px">test ČJL</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:96px"> <p><strong>075</strong></p> </td> <td style="width:88px"> <p><strong>61</strong></p> </td> <td style="width:113px"> <p><strong>Přijat</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>12</strong></p> </td> <td style="width:66px"> <p><strong>16</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>33</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:96px"> <p><strong>063</strong></p> </td> <td style="width:88px"> <p><strong>56</strong></p> </td> <td style="width:113px"> <p><strong>Přijat</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>10</strong></p> </td> <td style="width:66px"> <p><strong>19</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>27</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:96px"> <p><strong>062</strong></p> </td> <td style="width:88px"> <p><strong>54</strong></p> </td> <td style="width:113px"> <p><strong>Přijat</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>14</strong></p> </td> <td style="width:66px"> <p><strong>14</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>26</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:96px"> <p><strong>088</strong></p> </td> <td style="width:88px"> <p><strong>44</strong></p> </td> <td style="width:113px"> <p><strong>Přijat</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>12</strong></p> </td> <td style="width:66px"> <p><strong>7</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>25</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:96px"> <p><strong>085</strong></p> </td> <td style="width:88px"> <p><strong>36</strong></p> </td> <td style="width:113px"> <p><strong>Přijat</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>7</strong></p> </td> <td style="width:66px"> <p><strong>11</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>18</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width:96px"> <p><strong>081</strong></p> </td> <td style="width:88px"> <p><strong>31</strong></p> </td> <td style="width:113px"> <p><strong>Přijat</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>3</strong></p> </td> <td style="width:66px"> <p><strong>7</strong></p> </td> <td style="width:76px"> <p><strong>21</strong></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p> </p> <p><strong>Upozornění</strong></p> <p>Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.</p> <p>V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Beranovou (235521214, <a href="mailto:beranova.katerina@goapraha.cz">beranova.katerina@goapraha.cz</a>) nebo pana Antova (235521216, <a href="mailto:antov@goapraha.cz">antov@goapraha.cz</a>).</p> <p> </p> <p>PhDr. Ivan Antov, v. r.</p> <p>ředitel školy</p> </div></div></div> Fri, 27 Apr 2018 08:25:17 +0000 admin 48 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/48#comments Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2018 – nematuritní obor vzdělání http://www.goapraha.cz/node/47 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>V Praze 23. dubna 2018<br /> Č. j. GOA/195/An/2018 </p> <p><span style="font-size:18px"><strong>Přijatí</strong></span></p> <h2><strong>Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola</strong></h2> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td> <p class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">Registrační číslo</span></strong></p> </td> <td> <h2 class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">Celkový počet bodů</span></strong></h2> </td> <td> <h2 class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">Rozhodnutí</span></strong></h2> </td> <td> <h2 class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">prospěch ZŠ</span></strong></p> </td> <td> <h2 class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">přijímací</span></strong></p> <p class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">pohovor</span></strong></p> </td> </tr><tr><td> <p class="rtecenter"><strong>031</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>44</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>Přijat</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>15</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>29</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p class="rtecenter"><strong>078</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>38,83</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>Přijat</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>16</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>22,83</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p class="rtecenter"><strong>086</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>38,5</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>Přijat</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>7</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>31,5</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p class="rtecenter"><strong>064</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>28,33</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>Přijat</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>10</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>18,33</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p class="rtecenter"><strong>097</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>25,17</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>Přijat</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>11</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>14,17</strong></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><strong>Upozornění</strong></p> <p>Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.</p> <p><span style="font-size:18px"><strong>Nepřijatí</strong></span></p> <h2><strong>Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola</strong></h2> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td> <p class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">Registrační číslo</span></strong></p> </td> <td> <h2 class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">Celkový počet bodů</span></strong></h2> </td> <td> <h2 class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">Rozhodnutí</span></strong></h2> </td> <td> <h2 class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">prospěch ZŠ</span></strong></p> </td> <td> <h2 class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">Počet bodů</span></strong></h2> <p class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">přijímací</span></strong></p> <p class="rtecenter"><strong><span style="font-size:14px">pohovor</span></strong></p> </td> </tr><tr><td> <p class="rtecenter"><strong>077</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>1</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>Nepřijat</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>1</strong></p> </td> <td> <p class="rtecenter"><strong>0</strong></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p> </p> <p>V souladu s kritérii pro 1. kolo přijímacího řízení uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím pohovoru, neuspěl a není přijat.</p> <p> </p> <p>V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Beranovou (235521214, <a href="mailto:beranova.katerina@goapraha.cz">beranova.katerina@goapraha.cz</a>) nebo pana Antova (235521216, <a href="mailto:antov@gopraha.cz">antov@gopraha.cz</a>).</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>PhDr. Ivan Antov, v. r.</p> <p>ředitel školy</p> </div></div></div> Mon, 23 Apr 2018 16:33:29 +0000 admin 47 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/47#comments Termíny – školní rok 2017/2018 http://www.goapraha.cz/node/42 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>Organizace 2. pololetí 2017/2018</strong></p> <p><strong>5. 2. až 11. 2.           </strong><strong>Jarní prázdniny</strong></p> <p><strong>17. 2. až 24. 2          LVK Albrechtice v JH</strong></p> <p><strong>24. 2.  </strong><strong>                      Maturitní ples (KC Novodvorská)</strong></p> <p><strong>22. 3.                        </strong><strong>Goalballový turnaj o pohár ředitele školy</strong></p> <p><strong>28. 3.                        Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. hodině)</strong></p> <p><strong>29. 3. a 30. 3.           </strong><strong>Velikonoční prázdniny</strong></p> <p><strong>4. 4.                           Pedagogická rada 3. čtvrtletí<br />                                   Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)</strong></p> <p><strong>11. 4.                         Písemná maturitní práce z ČJL</strong></p> <p><strong>12. 4. a 16. 4.            Jednotná přijímací zkouška-1. a 2. termín</strong></p> <p><strong>25. 4.                         </strong><strong>Uzavření klasifikace S4 a pedagogická rada</strong></p> <p><strong>27. 4.                         Třídní učitel rozdá S4 vysvědčení 1. vyučovací hodinu</strong></p> <p><strong>30. 4.                         Ředitelské volno pro žáky školy</strong></p> <p><strong>2. 5. až 4. 5.              DT a PP společné části MZ</strong></p> <p><strong>7. 5.                           Ředitelské volno pro žáky školy</strong></p> <p><strong>15. 5.                         Nejpozdější termín zpřístupnění výsledků DT</strong></p> <p><strong>21. 5. až 25. 5            </strong><strong>Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky</strong></p> <p><strong>                                   Cykloturistický kurz 3. ročníky</strong></p> <p><strong>28. 5. až 8. 6.             Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ</strong></p> <p><strong>28. a 29. 5.                 </strong><strong>Ústní maturitní zkoušky</strong></p> <p><strong>31. 5. až 3. 6.              Mezinárodní sportovní hry Brno</strong></p> <p><strong>25. 6.                           Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2018</strong></p> <p><strong>                                    Uzavření klasifikace za 2. pololetí</strong></p> <p><strong>26. 6.                           </strong><strong>Pedagogická rada 2. pololetí</strong></p> <p><strong>29. 6.                           </strong><strong>Třídní učitelé rozdají vysvědčení</strong></p> <p><strong>2. 7. až 31. 8.               </strong><strong>Hlavní prázdniny</strong></p> <p> </p> <p><strong>3. 9.                               </strong><strong>Začátek školního vyučování 2018/2019</strong></p> </div></div></div> Fri, 20 Oct 2017 15:00:59 +0000 admin 42 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/42#comments Tyfloslužby - termíny setkání 2018 http://www.goapraha.cz/node/33 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Dovolujeme si Vás pozvat v roce 2018 na <span style="color:#0000CD"><strong>setkání pedagogických pracovníků</strong></span> (učitelé, AP a další zájemci) <span style="color:#0000CD"><strong>k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením</strong></span> v podmínkách integrace na běžných středních školách.</p> <p>Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.</p> <p>Na setkání Vám budou k dispozici speciální pedagogové, kteří vyučují jednotlivé předměty.</p> <p><strong>Program:</strong><br /> a) konzultace k výuce jednotlivých předmětů s možností hospitace ve výuce<br /> b) kulatý stůl k problematice edukace žáků se ZP včetně sdílení poznatků s dosavadním průběhem integrace Vašich žáků se ZP<br /> c) informace k realizaci maturitních zkoušek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek<br /> d) semináře k výuce jednotlivých předmětů (v případě více zájemců o předmět)<br /><strong>Program bude upřesněn podle přihlášených účastníků.</strong></p> <p><strong>V případě zájmu pište na <a href="mailto:balejova@goapraha.cz">balejova@goapraha.cz</a>. Uveďte prosím jméno, školu a oblast Vašeho zájmu.</strong></p> <p><strong>Termíny: </strong><br /><s><span style="color:#0000CD"><strong>Setkání pedagogů 18. 4. 2018 </strong></span></s><br /><span style="color:#0000CD"><strong>Konzultace v květnu od 14. 5. 2018</strong></span><br /><span style="color:#0000CD"><strong>Konzultace v červnu od 20. 6. 2018</strong></span><br /><span style="color:#0000CD"><strong>Setkání pedagogů 3. 10. 2018<br /> Setkání pedagogů 14. 11. 2018</strong></span></p> <p> <strong>Čas:</strong> <span style="color:#0000CD"><strong>od 10 do 14 hodin</strong>.</span></p> <p><strong>Místo konání:</strong> Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5 (škola sídlí v areálu Hotelové školy hlavního města Prahy, schematické zobrazení cesty od stanice metra trasy B Nové Butovice)</p> <p><strong>Občerstvení </strong>bude zajištěno po celý den (káva, čaj, voda, sušenky, studený oběd).</p> <p>Těšíme se na Vás !</p> <p>Ing. Lenka Balejová,<br /> zástupce ředitele školy<br /> Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP<br /> Radlická 115, Praha 5<br /><a href="mailto:balejova@goapraha.cz">balejova@goapraha.cz</a><br /> 235 316 255</p> </div></div></div> Mon, 24 Apr 2017 12:53:22 +0000 admin 33 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/33#comments Informace o studiu http://www.goapraha.cz/node/2 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Nabízíme studium v oborech vzdělání:</p> <ul><li><strong><a href="/?q=node/36"><strong>79-41-K/41 Gymnázium</strong></a></strong></li> <li><a href="?q=node/5"><strong>63-41-M/02 Obchodní akademie</strong></a></li> <li><a href="?q=node/4"><strong>75-41-M/01 Sociální činnost</strong></a></li> <li><a href="?q=node/6"><strong>63-51-J/01 Obchodní škola</strong></a></li> </ul><p> </p> <ul><li>zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2.</li> <li>přestup mezi jednotlivými obory vzdělání možný</li> <li>počítačové učebny s internetem; počítače s běžným displejem, s hmatovým výstupem, s hlasovým výstupem - vybavení na evropské úrovni</li> <li>moderně vybavená cvičná kancelář</li> <li>učebna přírodních věd a zeměpisu</li> <li>plně kvalifikovaný pedagogický sbor</li> <li>individuální přístup ke studentům</li> <li>učebnice poskytovány zdarma</li> <li> internát první kategorie, dvoulůžkové pokoje</li> <li>jídelna ve školním areálu</li> <li>úspěšnost přijetí na VŠ srovnatelná s běžnými SŠ</li> </ul><p> </p> <p>Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Karlovy univerzity -<a href="http://www.pedf.cuni.cz"> </a><a href="http://www.pedf.cuni.cz">http://www.pedf.cuni.cz</a></p> </div></div></div> Sun, 18 Sep 2016 10:55:14 +0000 admin 2 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/2#comments