Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP http://www.goapraha.cz cs Zaměstnání http://www.goapraha.cz/node/60 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>Škola přijme aprobovaného učitele českého jazyka a literatury a anglického jazyka. </strong></p> <p><strong>Nástup od počátku listopadu 2018. </strong></p> <p><strong>Nabídky posílejte na <a href="mailto:reditel@goapraha.cz" target="_blank">reditel@goapraha.cz</a> nebo <a href="mailto:antov@goapraha.cz" target="_blank">antov@goapraha.cz</a>.</strong></p> </div></div></div> Wed, 25 Jul 2018 20:03:14 +0000 admin 60 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/60#comments Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení 2018/2019 http://www.goapraha.cz/node/58 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div> <p>Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru, termín doručení vyplněné přihlášky, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků</p> </div> <p> </p> <p>V Praze 29. června 2018</p> <p>Č. j. GOA/350/An/2018</p> <p> </p> <p>V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,</p> <p> </p> <p>a) vyhlašuji čtvrté kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:</p> <p> </p> <ul><li>79-41-K/41 Gymnázium</li> <li>75-41-M/01 Sociální činnost</li> <li>63-51-J/01 Obchodní škola</li> </ul><p>        </p> <p>b) stanovuji termín pro konání školní přijímací zkoušky, která má formu přijímacího pohovoru:</p> <p> </p> <p>pro obory vzdělání</p> <ul><li>79-41-K/41 Gymnázium</li> <li>75-41-M/01 Sociální činnost</li> <li>63-51-J/01 Obchodní škola</li> </ul><p> </p> <ul><li>31. srpna 2018</li> </ul><p>(čas přijímacího pohovoru bude uchazeči upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení)</p> <p> </p> <p>c) přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení, obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.</p> <p> </p> <p>d) uchazeč doručí řádně vyplněnou přihlášku řediteli školy nejpozději do 20. srpna 2018</p> <p> </p> <p>e) stanovuji následující kritéria pro čtvrté kolo přijímacího řízení:</p> <p> </p> <p>Kritéria přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 – 4. kolo</p> <p> </p> <p>Obory vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium, 75-41-M/01 Sociální činnost, 63-51-J/01 Obchodní škola</p> <p> </p> <p> </p> <p>1. Prospěch na ZŠ</p> <p>(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 20 bodů dle následující stupnice:</p> <p> </p> <table class="c36"><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="1"> <p>průměr do</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>1,08</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>1,16</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>1,24</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>1,32</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>1,40</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>1,48</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>1,56</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>1,64</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>1,72</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>1,80</p> </td> </tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"> <p>body</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>20</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>19</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>18</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>17</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>16</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>15</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>14</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>13</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>12</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>11</p> </td> </tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"> <p>průměr do</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>1,88</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>1,96</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>2,04</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>2,12</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>2,20</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>2,28</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>2,36</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>2,44</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>2,52</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>2,60</p> </td> </tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"> <p>body</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>10</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>9</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>8</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>7</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>6</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>5</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>4</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>3</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>2</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>1</p> </td> </tr></tbody></table><p>u průměru nad 2,60 se započítává 0 bodů)</p> <p>Výsledek prospěchu na ZŠ se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení.</p> <p> </p> <p>2. Přijímací pohovor</p> <p>(maximum 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise)</p> <p>Uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím pohovoru, neuspěl a není přijat.</p> <p>Výsledek přijímacího pohovoru se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení.</p> <p> </p> <p>Obecná ustanovení pro všechny obory vzdělání</p> <p>Na základě získaného počtu bodů bude pro každý obor vzdělání sestaveno závěrečné pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení v příslušném kole.</p> <p>Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati          v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do počtu přijímaných uchazečů uvedených v bodu f) tohoto dokumentu.</p> <p> </p> <p>f) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:</p> <p> </p> <p> </p> <table class="c33"><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="1"> <p>Kód oboru vzdělání (KKOV)</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>Název oboru vzdělání</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>Předpokládaný počet přijímaných uchazečů</p> </td> </tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"> <p>79-41-K/41</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>Gymnázium</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>5</p> </td> </tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"> <p>75-41-M/01</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>Sociální činnost</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>5</p> </td> </tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"> <p>63-51-J/01</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>Obchodní škola</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>5</p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>g) doporučení školského poradenského zařízení</p> <p> </p> <p>V souladu s § 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, je součástí přihlášky na všechny výše uvedené obory vzdělání v Gymnáziu pro zrakově postižené a Střední odborné škole pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>PhDr. Ivan Antov, v. r.</p> <p>ředitel školy</p> <p> </p> <div> <p> </p> <table class="c6"><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="1"> <p>tel. : +420235521216</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p> </p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p> </p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p> </p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p><a href="http://goa.braillnet.cz">http://goa.braillnet.cz</a></p> </td> </tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"> <p>tel.internát : +420251610892</p> </td> <td colspan="2" rowspan="1"> <p> </p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p>e-mail: <a href="mailto:goa@goa.braillnet.cz">goa@goa.braillnet.cz</a></p> </td> </tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"> <p>tel/fax : +420235521214</p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p> </p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p> </p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p> </p> </td> <td colspan="1" rowspan="1"> <p> </p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> </div> </div></div></div> Sat, 30 Jun 2018 12:34:59 +0000 admin 58 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/58#comments Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) http://www.goapraha.cz/node/50 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována<br /> Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email: <a href="mailto:gdpr@bdo.cz" target="_blank">gdpr@bdo.cz</a> </p> </div></div></div> Mon, 11 Jun 2018 11:05:05 +0000 admin 50 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/50#comments Termíny – školní rok 2017/2018 http://www.goapraha.cz/node/42 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>Organizace 2. pololetí 2017/2018</strong></p> <p><strong>2. 7. až 31. 8.               </strong><strong>Hlavní prázdniny</strong></p> <p> </p> <p><strong>3. 9.                               </strong><strong>Začátek školního vyučování 2018/2019</strong></p> </div></div></div> Fri, 20 Oct 2017 15:00:59 +0000 admin 42 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/42#comments Tyfloslužby - termíny setkání 2018 http://www.goapraha.cz/node/33 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Dovolujeme si Vás pozvat v roce 2018 na <span style="color:#0000CD"><strong>setkání pedagogických pracovníků</strong></span> (učitelé, AP a další zájemci) <span style="color:#0000CD"><strong>k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením</strong></span> v podmínkách integrace na běžných středních školách.</p> <p>Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.</p> <p>Na setkání Vám budou k dispozici speciální pedagogové, kteří vyučují jednotlivé předměty.</p> <p><strong>Program:</strong><br /> a) konzultace k výuce jednotlivých předmětů s možností hospitace ve výuce<br /> b) kulatý stůl k problematice edukace žáků se ZP včetně sdílení poznatků s dosavadním průběhem integrace Vašich žáků se ZP<br /> c) informace k realizaci maturitních zkoušek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek<br /> d) semináře k výuce jednotlivých předmětů (v případě více zájemců o předmět)<br /><strong>Program bude upřesněn podle přihlášených účastníků.</strong></p> <p><strong>V případě zájmu pište na <a href="mailto:balejova@goapraha.cz">balejova@goapraha.cz</a>. Uveďte prosím jméno, školu a oblast Vašeho zájmu.</strong></p> <p><strong>Termíny: </strong><br /><s>Setkání pedagogů 18. 4. 2018 <br /> Konzultace v květnu od 14. 5. 2018</s><br /><s>Konzultace v červnu od 20. 6. 2018</s><br /><span style="color:#0000CD"><strong>Setkání pedagogů 3. 10. 2018<br /> Setkání pedagogů 14. 11. 2018</strong></span></p> <p> <strong>Čas:</strong> <span style="color:#0000CD"><strong>od 10 do 14 hodin</strong>.</span></p> <p><strong>Místo konání:</strong> Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5 (škola sídlí v areálu Hotelové školy hlavního města Prahy, schematické zobrazení cesty od stanice metra trasy B Nové Butovice)</p> <p><strong>Občerstvení </strong>bude zajištěno po celý den (káva, čaj, voda, sušenky, studený oběd).</p> <p>Těšíme se na Vás !</p> <p>Ing. Lenka Balejová,<br /> zástupce ředitele školy<br /> Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP<br /> Radlická 115, Praha 5<br /><a href="mailto:balejova@goapraha.cz">balejova@goapraha.cz</a><br /> 235 316 255</p> </div></div></div> Mon, 24 Apr 2017 12:53:22 +0000 admin 33 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/33#comments Informace o studiu http://www.goapraha.cz/node/2 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Nabízíme studium v oborech vzdělání:</p> <ul><li><strong><a href="/?q=node/36"><strong>79-41-K/41 Gymnázium</strong></a></strong></li> <li><a href="?q=node/5"><strong>63-41-M/02 Obchodní akademie</strong></a></li> <li><a href="?q=node/4"><strong>75-41-M/01 Sociální činnost</strong></a></li> <li><a href="?q=node/6"><strong>63-51-J/01 Obchodní škola</strong></a></li> </ul><p> </p> <ul><li>zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2.</li> <li>přestup mezi jednotlivými obory vzdělání možný</li> <li>počítačové učebny s internetem; počítače s běžným displejem, s hmatovým výstupem, s hlasovým výstupem - vybavení na evropské úrovni</li> <li>moderně vybavená cvičná kancelář</li> <li>učebna přírodních věd a zeměpisu</li> <li>plně kvalifikovaný pedagogický sbor</li> <li>individuální přístup ke studentům</li> <li>učebnice poskytovány zdarma</li> <li> internát první kategorie, dvoulůžkové pokoje</li> <li>jídelna ve školním areálu</li> <li>úspěšnost přijetí na VŠ srovnatelná s běžnými SŠ</li> </ul><p> </p> <p>Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Karlovy univerzity -<a href="http://www.pedf.cuni.cz"> </a><a href="http://www.pedf.cuni.cz">http://www.pedf.cuni.cz</a></p> </div></div></div> Sun, 18 Sep 2016 10:55:14 +0000 admin 2 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/2#comments