Gymnázium – 79-41-K/41

Obor vzdělání je vhodný zejména pro studenty, kteří se chtějí po maturitě věnovat studiu na VŠ nebo na vyšší odborné škole.

Kód a název oboru vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium (všeobecné)

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělání: čtyřleté denní studium

Organizace výuky: počet studentů ve třídě 10–14

Učební plán platný od 1. 9. 2008

  • cizí jazyky: angličtina a němčina
  • informační a výpočetní technika se vyučuje 4 roky, ve čtvrtém ročníku je volitelný předmět programování
  • nabídka volitelných předmětů od 2. ročníku: společenskovědní seminář, cvičení z matematiky, ekonomický blok, konverzace v anglickém i německém jazyce, literární seminář, jazykovědní seminář

Profil absolventa

Absolvent by v souladu s požadavky gymnaziálního vzdělávání měl:

  • být schopen samostatně se učit (měl by znát různé techniky učení), své znalosti a dovednosti dál rozvíjet při vysokoškolském či vyšším odborném studiu a chápat nutnost celoživotního vzdělávání
  • disponovat všeobecným přehledem o poznatcích ze základních oborů lidského vědění, být osobností s kritickým myšlením a schopností sebereflexe
  • být schopen řešit problémy, pracovat samostatně i v týmu, být důsledný, vytrvalý a předvídavý
  • dokázat vyjádřit a obhájit vlastní názor, naslouchat názorům ostatních, zvládnout prostředky komunikace v rámci možností daných formou zdravotního postižení
  • být samostatnou, otevřenou osobností s vědomým hodnotovým systémem a potřebnou mírou tolerance
  • mít pocit sounáležitosti se společností a prostředím, v nichž žije, úctu k životu, respekt k právům druhých a schopnost hájit svá práva
  • dokázat používat moderních kompenzačních pomůcek a technologií, být samostatný a nezávislý v dalším studiu, profesním i soukromém životě

Kompetence absolventa

Škola žákům vytváří prostor pro osvojení klíčových kompetencí do té míry, aby mohli individuálně rozvíjet a budovat vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě. Smyslem gymnaziálního vzdělávání našich žáků je vybavit je do života velkou mírou samostatnosti v práci s informačními zdroji a s ohledem na charakter jejich postižení rozvíjet individuální studijní i osobnostní předpoklady každého z nich. Usilujeme o to, aby žáci byli schopni znalosti a osvojené dovednosti usouvztažňovat do kontextu reálné životní praxe, a motivujeme žáky k tomu, aby chtěli své vědomosti po celý život dále rozvíjet. V průběhu studia jsou naši žáci podněcováni k rozvoji kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence k podnikavosti. Nedílnou součástí studia našeho gymnázia je realizace speciálně pedagogických postupů a metod zohledňujících charakter postižení každého žáka, a to jak v didaktických postupech výuky jednotlivých předmětů, tak i v rozvoji sebeobsluhy, prostorové orientace a celkové socializace.

Učební plán oboru Gymnázium naleznete v sekci Učební plány

GDPR