V Praze 23. srpna 2023
Č. j. GOA/527/El/2023

Kritéria hodnocení maturitních zkoušek z českého jazyka a cizích jazyků v jarním a podzimním zkušebním období 2024

Ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 v souladu s § 15, 17 a 18 vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, a se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje v rámci profilové části maturitní zkoušky následující kritéria pro hodnocení maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizích jazyků pro všechny obory vzdělání.

V případě maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

1. Kritéria hodnocení – český jazyk a literatura

a) písemná práce

 • základní kritéria:
 • rozsah práce min. 250 slov, horní hranice není stanovena
 • dodržení slohového útvaru a zadaného tématu práce
 • rozšiřující kritéria:
 • jazykové, obsahové a stylistické zpracování

Nejsou-li splněna základní kritéria, žák u zkoušky neuspěl.

b) ústní zkouška

 • souvislá jazyková, stylistická a literární analýza uměleckého textu tvoří 2/3 hodnocení ústní zkoušky
 • souvislá jazyková a stylistická analýza neuměleckého textu tvoří 1/3 hodnocení ústní zkoušky

2. Kritéria hodnocení – cizí jazyky

a) písemná práce

 • základní kritéria:
 • rozsah práce min. 230 slov, horní hranice není stanovena
 • dodržení slohového útvaru a zadaného tématu práce
 • rozšiřující kritéria:
 • jazykové, obsahové a stylistické zpracování

Nejsou-li splněna základní kritéria, žák u zkoušky neuspěl.

b) ústní zkouška

 • úkol vycházející z krátkého textu k vylosovanému tématu tvoří 1/3 hodnocení ústní zkoušky
 • samostatný mluvený projev žáka k vylosovanému tématu tvoří 1/3 hodnocení ústní zkoušky
 • konverzace k vylosovanému tématu tvoří 1/3 hodnocení ústní zkoušky

3. Hodnocení výsledků dílčích zkoušek

Písemná práce
(40 % z celkového hodnocení)

Ústní zkouška
(60 % z celkového hodnocení)

Stupeň hodnocení dílčí zkoušky

33 – 40 %

49 – 60 %

1 – výborný

25 – 32 %

37 – 48 %

2 – chvalitebný

17 – 24 %

25 – 36 %

3 – dobrý

9 – 16 %

13 – 24 %

4 – dostatečný

0 – 8 %

0 – 12 %

5 – nedostatečný

 4. Celkové hodnocení zkoušky

Dosažený počet procent

Stupeň hodnocení zkoušky

81 – 100 %

1 – výborný

61 – 80 %

2 – chvalitebný

41 – 60 %

3 – dobrý

21 – 40 %

4 – dostatečný

0 – 20 %

5 – nedostatečný

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny dílčí části dané zkoušky. Žák opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

 

PhDr. Klára Eliášková, Ph.D., v. r.
ředitelka školy

GDPR