Specifikace maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí pro jarní a podzimní zkušební období 2023

Ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 v souladu s § 15, 17 a 18 vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, a se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje podmínky konání zkoušky ze souboru odborných předmětů v oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost v rámci profilové části maturitní zkoušky níže uvedeným způsobem.

Pro uzpůsobení podmínek maturitních zkoušek u žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek (dále jen PUP MZ) škola postupuje v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. Žákovi s PUP MZ se navyšuje časový limit pro vykonání zkoušky v rozmezí 25–100 % podle vzdělávacích potřeb žáka, příslušné kategorie a skupiny, do kterých je žák s PUP MZ zařazen.

Zkouška ze souboru odborných předmětů se koná formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

1. Postup pro stanovení témat maturitní práce jednotlivým žákům, určení a práci vedoucího a oponenta práce

Vyučující odborných předmětů navrhnou ředitelce školy nejméně 8 témat maturitní práce do 14. 10. 2022. Žáci si zvolí jedno z nabízených témat, které písemně oznámí ředitelce školy nejpozději do 21. 10. 2022. Pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, vylosuje si jedno téma z nabídky určené ředitelkou školy. Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Ředitelka školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce určí vedoucího maturitní práce a nejpozději 1 měsíc před termínem obhajoby maturitní práce stanoví oponenta maturitní práce.

Zadání maturitní práce obsahuje: téma maturitní práce, jméno vedoucího maturitní práce, termín odevzdání maturitní práce, způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu, kritéria hodnocení maturitní práce, požadavek na počet vyhotovení a formu vyhotovení maturitní práce. Zadání určí ředitelka školy do 4. 11. 2022.

Vedoucí práce připraví spolu se zadáním práce harmonogram povinných konzultací (celkem min. 6 konzultací) a vypracování dílčích částí práce včetně termínů pro jejich odevzdání. Bez absolvování konzultací nebude práce doporučena k obhajobě. O uskutečněných konzultacích provede vedoucí práce písemný záznam.

Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují samostatně písemný posudek a předají ho ředitelce školy tak, aby posudky mohly být předány nebo zaslány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dnů před termínem obhajoby maturitní práce.

2. Termíny pro odevzdání maturitní práce a posudků

Žák odevzdá konečnou verzi maturitní práce do podatelny školy do 18. 4. 2023.

Vedoucí a oponent maturitní práce odevzdá posudek maturitní práce do 26. 4. 2023.

Neodevzdá-li žák pro vážné důvody maturitní práci ve stanoveném termínu, omluví se písemně ředitelce školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce. Uzná-li ředitelka školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání práce. Pokud žák neodevzdá maturitní práci ve stanoveném termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.

3. Kritéria pro hodnocení maturitní práce

Pro hodnocení maturitní práce jsou stanovena následující kritéria:

  1. Splnění cíle práce
  2. Samostatnost při zpracování
  3. Úroveň zpracování teoretické části práce
  4. Úroveň řešení praktické části práce
  5. Jazyková úroveň práce (odborný jazyk)
  6. Formální úprava práce (text, tabulky, příp. grafy)
  7. Práce s literaturou a informačními zdroji

Vedoucí práce a oponent zpracují podle uvedených kritérií samostatně posudek práce se slovním a bodovým hodnocením a s návrhem na celkové hodnocení práce. U každého z uvedených kritérii je stanoven maximální počet bodů (viz tabulka níže). Aby žák u obhajoby prospěl, musí u každého z kritérií dosáhnout alespoň 40 % maximálního počtu bodů, a to jak podle posudku vedoucího práce, tak podle posudku oponenta práce.

Pokud žák získá v některém z vyhodnocovaných kritérií méně než 40 % uvedených bodů (hodnota v závorce), je výsledné hodnocení navržené vedoucím práce nebo oponentem rovno stupni 5 – nedostatečný.

Tabulka pro bodové hodnocení práce

Kritérium

Počet bodů

1. Splnění cíle práce

10 (4)

2. Samostatnost při zpracování

15 (6)

3. Úroveň zpracování teoretické části práce

20 (8)

4. Úroveň řešení praktické části práce  

30 (12)

5. Jazyková úroveň práce (odborný jazyk)

10 (4)

6. Formální úprava práce (text, tabulky, příp. grafy)

10 (4)

7. Práce s literaturou a informačními zdroji

5 (2)

CELKEM

100                

4. Obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí

Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut, obhajoba maturitní práce trvá nejméně 15 minut a nejdéle 30 minut. Délku trvání obhajoby maturitní práce stanoví ředitelka školy. Žák vypracuje prezentaci své maturitní práce, kterou při obhajobě předvede, a to ve formátu PowerPoint (případně Word) s přihlédnutím k posudku vedoucího práce a oponenta. Prezentaci může žák konzultovat s vedoucím práce.

Celkové hodnocení maturitní práce provádí zkušební maturitní komise, která při svém rozhodování vychází z návrhu hodnocení vedoucím práce, návrhu hodnocení oponentem a výkonu žáka při obhajobě práce.

Tabulka pro výsledné hodnocení práce

Stupeň hodnocení

Počet bodů

Stupeň 1 – výborný

86 – 100

Stupeň 2 – chvalitebný

71 – 85

Stupeň 3 – dobrý

56 – 70

Stupeň 4 – dostatečný

41 – 55

Stupeň 5 – nedostatečný

0 – 40

 

PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.
ředitelka školy

GDPR