V Praze 23. srpna 2023
Č. j. GOA/529/El/2023

Specifikace maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí pro jarní a podzimní zkušební období 2024 – obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 v souladu s § 15, 17 a 18 vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, a se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje podmínky konání zkoušky ze souboru odborných předmětů v oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost v rámci profilové části maturitní zkoušky níže uvedeným způsobem.

Pro uzpůsobení podmínek maturitních zkoušek u žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitních zkoušek (dále jen PUP MZ) škola postupuje v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. Žákovi s PUP MZ se navyšuje časový limit pro vykonání zkoušky v rozmezí 25 –100 % podle speciálních vzdělávacích potřeb žáka, příslušné kategorie a skupiny, do kterých je žák s PUP MZ zařazen.

Zkouška ze souboru odborných předmětů se koná formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

1. Postup pro stanovení témat maturitní práce jednotlivým žákům, určení a práci vedoucího a oponenta práce

Vyučující odborných předmětů navrhnou ředitelce školy nejméně 12 témat maturitní práce do 15. 9. 2023. Žáci si zvolí jedno z nabízených témat, které písemně oznámí ředitelce školy nejpozději do 22. 9. 2023. Pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, vylosuje si jedno téma z nabídky určené ředitelkou školy. Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Zadání maturitní práce obsahuje: téma maturitní práce, jméno vedoucího a oponenta maturitní práce, termín odevzdání maturitní práce, způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce, požadavek na počet vyhotovení a formu vyhotovení maturitní práce, kritéria hodnocení maturitní práce a harmonogram povinných konzultací. Zadání maturitní práce určí ředitelka školy do 29. 9. 2023.

Ředitelka školy určí v zadání maturitní vedoucího maturitní práce a oponenta maturitní práce. Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují samostatně písemný posudek a předají ho ředitelce školy tak, aby mohly být předány nebo zaslány žákům a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dnů před termínem obhajoby maturitní práce. Součástí posudku maturitní práce jsou otázky, na které se žák k obhajobě připraví.  

2. Termíny pro odevzdání maturitní práce a posudků

Žák odevzdá konečnou verzi maturitní práce do podatelny školy do 15. 4. 2024.

Vedoucí a oponent maturitní práce odevzdá posudek maturitní práce do 26. 4. 2024.

Neodevzdá-li žák pro vážné důvody maturitní práci ve stanoveném termínu, omluví se písemně ředitelce školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce. Uzná-li ředitelka školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání práce. Pokud žák neodevzdá maturitní práci ve stanoveném termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.

3. Způsob zpracování, rozsah maturitní práce a požadavek na počet vyhotovení

Maturitní práce je vyhotovena písemně v rozsahu alespoň 25 stran. Formální úprava práce vychází z platných norem pro psaní písemností, písemné pokyny k formátování práce jsou přílohou zadání maturitní práce. Součástí práce mohou být přehledy, tabulky, grafy, fotografie, smlouvy a další písemnosti.

Maturitní práci odevzdá žák v tištěné podobě ve dvou výtiscích, práce bude svázána se všemi součástmi (text, tabulky, grafy, přílohy aj.). Současně bude odevzdána jedna verze práce v elektronické podobě na CD nosiči, který bude v papírovém obalu nalepen na poslední stranu jednoho výtisku práce. Nosič bude označen jménem žáka a názvem práce a bude obsahovat celou práci včetně příloh (nejlépe ve formátu PDF) a ostatní části práce v příslušném formátu (prezentace v PowerPointu, elektronické doklady a formuláře aj.).

4. Konzultace k vypracování práce Vypracování dílčích částí práce

Vedoucí práce poskytne žákovi minimálně 6 povinných konzultací. Spolu se zadáním práce vyhotoví vedoucí práce harmonogram konzultací a vypracování dílčích částí práce včetně termínů pro jejich odevzdání. O další konzultace si může žák požádat. O uskutečněných konzultacích provede vedoucí práce písemný záznam. Bez absolvování konzultací nebude práce doporučena k obhajobě.

Žák je povinen docházet na konzultace řádně připraven. Dílčí části práce odevzdá žák vedoucí práce v elektronické verzi v rozsahu stanoveném v písemném záznamu o uskutečněných povinných konzultacích vždy alespoň s dvoudenním předstihem před termínem příslušné konzultace.

5. Kritéria pro hodnocení maturitní práce

Pro hodnocení maturitní práce jsou stanovena následující kritéria:

  1. Splnění cíle práce
  2. Míra připravenosti, spolupráce a plnění úkolů při konzultacích
  3. Úroveň zpracování teoretické části práce
  4. Úroveň řešení praktické části práce
  5. Jazyková úroveň práce (odborný jazyk)
  6. Formální úprava práce (text, tabulky, příp. grafy)
  7. Práce s literaturou a informačními zdroji

Vedoucí práce a oponent zpracují podle uvedených kritérií samostatně posudek práce se slovním a bodovým hodnocením a s návrhem na celkové hodnocení práce. U každého z uvedených kritérii je stanoven maximální počet bodů (viz tabulka níže). Žák musí u každého z kritérií dosáhnout alespoň 40 % maximálního počtu bodů, aby u obhajoby prospěl, a to jak podle posudku vedoucího práce, tak podle posudku oponenta práce. Pokud žák získá v některém z vyhodnocovaných kritérií méně než 40 % uvedených bodů (hodnota v závorce), je výsledné hodnocení navržené vedoucím práce nebo oponentem rovno stupni 5 – nedostatečný.

Tabulka pro bodové hodnocení práce

Kritérium

Počet bodů

1. Splnění cíle práce

10 (4)

2. Míra připravenosti, spolupráce a plnění úkolů při konzultacích

10 (4)

3. Úroveň zpracování teoretické části práce

20 (8)

4. Úroveň řešení praktické části práce   

30 (12)

5. Jazyková úroveň práce (odborný jazyk)

10 (4)

6. Formální úprava práce (text, tabulky, příp. grafy)

10 (4)

7. Práce s literaturou a informačními zdroji

10 (4)

CELKEM

100              

6. Obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí

Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut, obhajoba maturitní práce trvá nejméně 15 minut a nejdéle 30 minut. Délku trvání obhajoby maturitní práce stanoví ředitelka školy v rozpisu obhajob. Žák vypracuje prezentaci své maturitní práce podle metodického pokynu pro tvorbu prezentací, kterou při obhajobě předvede, a to ve formátu PowerPoint (případně Word) s přihlédnutím k posudku vedoucího práce a oponenta. Prezentaci bude žák konzultovat v hodinách předmětu maturitního semináře nebo s vedoucím práce.

V průběhu obhajoby vedoucí a oponent maturitní práce a ostatní členové zkušební maturitní komise vždy ověřují také míru samostatnosti při zpracování, tj. zda se jedná o autorskou práci nebo o plagiát.

Celkové hodnocení maturitní práce provádí zkušební maturitní komise, která při svém rozhodování vychází z návrhu hodnocení vedoucím práce, návrhu hodnocení oponentem a výkonu žáka při obhajobě práce.

Tabulka pro výsledné hodnocení práce

Stupeň hodnocení

Počet bodů

Stupeň 1 – výborný

86 – 100

Stupeň 2 – chvalitebný

71 – 85

Stupeň 3 – dobrý

56 – 70

Stupeň 4 – dostatečný

41 – 55

Stupeň 5 – nedostatečný

0 – 40

 

PhDr. Klára Eliášková, Ph.D., v. r.
ředitelka školy

 

GDPR