Stručná charakteristika školy

Naše škola sídlí v areálu Radlická 591/115, 158 00 Praha 5. Vlastníkem areálu a zřizovatelem školy je hlavní město Praha. Školní budova je bezbariérová včetně přístupové cesty od stanice metra Nové Butovice. Naše škola poskytuje žákům ubytování v internátu, který je situován v areálu školy, stejně jako jídelna.

Škola vzdělává především žáky se zrakovým postižením, žáky se souběžným postižením více vadami, žáky s jinou formou zdravotního postižení či znevýhodnění. Prostřednictvím kvalifikovaného pedagogického sboru, přátelského a blindfriedly prostředí stejně jako respektu k podpůrným opatřením a individualitě každého žáka vytváříme optimální podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) tak, aby mohli dosáhnout srovnatelné úrovně vzdělání jako žáci v běžných školách.

Specifičnost naší školy utváří:

  • menší počet žáků ve třídě oproti běžné škole
  • individuální přístup k žákům s ohledem na jejich SVP
  • vedení výuky vyučujícími s kvalifikací speciálního pedagoga
  • podpůrná činnost Školního poradenského pracoviště (školní psycholog, sociální pracovnice, metodik prevence, výchovný poradce, metodik prostorové orientace)
  • vybavenost školy moderními kompenzačními pomůckami, speciálně didaktickými pomůckami a výpočetní technikou
  • nadstandardní vybavenost kmenových tříd a odborných učeben
  • spolupráce se speciálními pedagogickými centry a dalšími organizacemi podílejími se na procesu vzdělávání žáků se SVP
  • úzké kontakty s institucemi poskytujícími služby osobám se zrakovým postižením či jiným postižením
  • optimalizace školního prostředí ve vztahu k potřebám žáků

V rámci vzdělávacích programů vzděláváme absolventy základních škol ve třech programech čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou – gymnázium, obchodní akademie, sociální činnost a v jednom dvouleté oboru vzdělání zakončeném závěrečnou zkouškou – obchodní škola. Vyučujmeme podle běžných rámcových vzdělávacích programů, ovšem s respektem k  speciálním vzdělávacím potřebám našich žáků.

GDPR