Obchodní akademie – 63-41-M/02

Obor vzdělání je vhodný zejména pro studenty, kteří chtějí pracovat jako střední ekonomičtí pracovníci nebo dále studovat na VŠ nebo vyšší odborné škole.

Kód a název oboru vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělání: čtyřleté denní studium

Organizace výuky: počet studentů ve třídě 10–14

Učební plán platný od 1. 9. 2022

 • cizí jazyky: angličtina a němčina
 • praktická výuka: učební praxe, praktická odborná cvičení, odborná praxe (2 týdny)

Profil absolventa

Absolvent oboru se uplatní jako zaměstnanec v těchto ekonomických a administrativních činnostech:

 • ekonomické a finanční činnosti podniku – zásobování, odbyt (marketing), finanční operace
 • řídící činnosti na střední úrovni řízení
 • personální činnosti (agenda) podniku
 • vedení účetnictví malého a středního podniku
 • vedení daňové evidence podnikatele – fyzické osoby
 • základní administrativní činnosti – asistent vedoucího pracovníka, referent ve státní správě
 • bankovní a pojišťovací činnosti (finanční poradce)
 • další ekonomicko-administrativní činnosti

Absolvent je schopen založit, vést a rozvíjet vlastní podnik v těchto oborech činností:

 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (po nabytí požadované délky praxe)
 • velkoobchod a maloobchod
 • služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • pronájem a půjčování věcí movitých

Kompetence absolventa

Absolvent získá k výkonu své kvalifikace následující odborné kompetence:

 • provádí základní činnosti spojené se zajištěním podniku oběžným a dlouhodobým majetkem, přičemž postupuje v souladu s platnou právní úpravou závazkových vztahů
 • provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob
 • provádí základní výpočty spojené s využíváním dlouhodobého majetku
 • provádí základní činnosti spojené se zaměstnaneckou agendou, přičemž postupuje v souladu s platnou právní úpravou pracovně-právních vztahů
 • provádí základní výpočty v oblasti mezd a odvodů
 • sestavuje jednoduché kalkulace
 • sestavuje jednoduchý rozpočet příjmů a výdajů
 • provádí základní činnosti spojené s prodejem zboží, výrobků a služeb
 • provádí běžné hotovostní operace a operace v bezhotovostním platebním styku
 • vede účetnictví, provádí účetní uzávěrku a sestavuje účetní závěrku
 • provádí základní výpočty v oblasti daní a pojištění – daň z příjmů, DPH, silniční daň, zdravotní a sociální pojištění podnikatele a zaměstnanců
 • provádí základní výpočty v oblasti efektivnosti činnosti podniku
 • vyhotovuje běžné obchodní dopisy v úpravě dle normy ČSN 01 6910
 • vyhotovuje nejčastěji používané obchodní dopisy v cizím jazyce
 • provádí základní bankovní a pojišťovací činnosti a výpočty s nimi spojené
 • provádí základní výpočty v oblasti produktů stavebních spořitelen a penzijních fondů
 • vyhledává právní předpisy potřebné k výkonu jednotlivých činností a samostatně s nimi pracuje
 • dodržuje stanovené normy a předpisy v oblasti řízení jakosti, zabezpečování parametrů kvality produktů a služeb s ohledem na požadavky klienta

Učební plán oboru Obchodní akademie naleznete v sekci Učební plány

GDPR