Obchodní škola – 63-51-J/01

Obor vzdělání je vhodný pro studenty, kteří se chtějí věnovat práci v administrativě, v call centrech (zelené linky) nebo obsluze telekomunikačních zařízení.

Kód a název oboru vzdělávání: 63-51-J/01 Obchodní škola

Stupeň vzdělání: střední vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou

Délka a forma vzdělání: dvouleté denní studium

Organizace výuky: počet studentů ve třídě 10–14

Učební plán platný od 1. 9. 2022

 • cizí jazyk: angličtina
 • praktická výuka: učební praxe, telemarketing, studentská firma (moduly cvičná kancelář/cvičná kavárna)

Profil absolventa

Absolvent oboru se uplatní jako zaměstnanec v technicko -administrativních činnostech zejména jako:

 • asistent vedoucího pracovníka ekonomických, personálních a obchodních útvarů na střední a nižší úrovni řízení
 • referent ve státní správě na nižším stupni řízení
 • absolvent je schopen vést daňovou evidenci a účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro podnikatele – fyzické osoby
 • absolvent se dále uplatní v oddělení telemarketingu malých a středních podniků

Výše uvedené činnosti je absolvent schopen provádět samostatně v závislosti na svém zrakovém postižení a potřebné úpravě pracoviště a pracovních podmínek.

Kompetence absolventa

Absolvent získá k výkonu své kvalifikace následující odborné kompetence:

 • vyhotovuje běžné obchodní dopisy v úpravě dle normy ČSN 01 6910
 • vyhotovuje tabulky a přehledy podle obecně uznávaných pravidel
 • manipuluje s dokumenty v souladu s předpisy o spisové službě
 • k provádění administrativních činností využívá vhodné prostředky ICT
 • provádí běžné hotovostní operace a operace v bezhotovostním platebním styku
 • provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob
 • provádí základní výpočty spojené s využíváním dlouhodobého majetku
 • provádí základní výpočty v oblasti mezd a odvodů
 • vyhotovuje a zpracovává příslušné doklady související s pohybem majetku a závazků
 • vede daňovou evidenci
 • vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, provádí účetní uzávěrku a sestavuje účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu
 • provádí základní výpočty v oblasti daní z příjmů a silniční daně
 • vyhledává právní předpisy potřebné k výkonu jednotlivých činností
 • dodržuje stanovené normy a předpisy v oblasti řízení jakosti

Absolvent je veden tak, aby:

 • znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení
 • zvažoval sociální dopady svých kroků a rozhodnutí souvisejících s výkonem práce
 • nakládal s materiály, vodou, energiemi, odpady a jinými látkami s ohledem na ochranu životního prostředí

Absolvent je veden tak, aby v oblasti aktivního a pasivního telemarketingu:

 • respektoval zásady společenského chování včetně telefonické etikety
 • ovládal a respektoval telekomunikační tajemství
 • vedl hovor, vytvářel pozitivní první dojem
 • naslouchal pečlivě klientovi, sledoval jeho reakce, odpovídal vhodně na dotazy a připomínky
 • analyzoval typ klienta a styl jeho jednání a přizpůsoboval se mu
 • motivoval klienta, argumentoval přínosem pro klienta, ujasňoval si vhodnost a pochopení podaných informací
 • vyhotovil, příp. dokončil záznam o provedeném hovoru
 • zabýval se následnou péčí o klienta, kontroloval plnění
 • aplikoval kombinaci komunikace telefon – internet
 • ovládal práci se skriptem, rozlišoval podstatné a méně podstatné informace
 • vyhledával informace různého druhu, kontroloval stávající data a aktualizoval je, aplikoval změny

Učební plán oboru Obchodní škola naleznete v sekci Učební plány

GDPR