Sociální činnost – 75-41-M/01

 • čtyřleté maturitní studium
 • cizí jazyky – angličtina, němčina
 • obor je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí pracovat jako pracovníci v sociálních službách nebo dále studovat na VŠ nebo VOŠ
 • počet studentů ve třídě 10 – 14

Profil absolventa

Absolvent oboru se uplatní jako pracovník sociálních služeb:

 • v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních
 • v terénních službách
 • při poskytování sociálních služeb dětem i dospělým
 • při zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům
 • při podpoře soběstačnosti a sociální aktivizaci klientů
 • v managementu sociálních služeb

Výše uvedené činnosti je absolvent schopen provádět samostatně v závislosti na svém zrakovém postižení a potřebné úpravě pracoviště a pracovních podmínek.

Absolvent byl veden k dodržování právních norem, etiky a pravidel slušného chování.

Kompetence absolventa

Absolvent získá k výkonu své kvalifikace následující odborné kompetence:

 • má přehled o systému sociálních služeb a zná podmínky jejich poskytování
 • ovládá administrativní a správní postupy související s poskytováním sociálních služeb, je schopen vést příslušnou dokumentaci a pracovat s právními a jinými zdroji odborných informací
 • respektuje příslušnou legislativu, práva a oprávněné zájmy klientů
 • je připraven pracovat samostatně i v týmu
 • je schopen kvalifikovaně komunikovat se svými nadřízenými i spolupracovníky
 • zná požadavky kladené na pracovníky v sociálních službách, jejich práva a povinnosti
 • sleduje průběžně vývoj sociálního systému a nové trendy v sociální péči a službách
 • používá vhodné pomůcky, přístroje a zařízení a správně je ošetřuje
 • sleduje pravidelně změny u klienta a konzultuje je s nadřízeným nebo s odborníky
 • respektuje při poskytování péče osobnost klienta a jeho práva, vhodně s ním komunikuje, jedná taktně s péčí a přiměřenou empatií
 • přispívá k vytváření bezpečného a příjemného prostředí pro klienty, jedná v zájmu klienta
 • připravuje samostatně a v týmu plány a projekty výchovné práce pro různé skupiny klientů nebo jednotlivé osoby zaměřené na rozvíjení osobnosti, sociální aktivizaci a vyplňování volného času
 • rozvíjí ve skupině klientů pozitivní sociální vztahy
 • uplatňuje při práci s klienty vhodné pedagogické strategie a prostředky i základní metody sociální péče
 • pravidelně sleduje a hodnotí výsledky své výchovně vzdělávací činnosti, dokáže se aktivně podílet na sebehodnocení činnosti týmu, v němž pracuje

OBOR A UČEBNÍ PLÁN

Obor je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí pracovat jako pracovníci v sociálních službách nebo dále studovat na VŠ nebo VOŠ.

Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost

Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělání čtyřleté denní studium

Organizace výuky počet studentů ve třídě 10–14

Učební plán platný od 1. 9. 2011 (dobíhající plán) nalezeznete v sekci Učební plány

Učební plán platný od 1. 9. 2020 (nabíhající plán) naleznete v sekci Učební plány

 

GDPR