V tomto školním roce jsou z rozhodnutí MŠMT písemné maturitní práce z ČJL a cizího jazyka

ZRUŠENY

 


Písemné maturitní zkoušky – jaro a podzim 2021

Ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 v souladu s § 15, 17 a 18 vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, a se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje konání písemných zkoušek, praktické zkoušky a maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí v rámci profilové části maturitní zkoušky níže uvedeným způsobem.

Pro uzpůsobení podmínek písemných prací, písemných zkoušek a praktické zkoušky u žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ) škola postupuje v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. Žákovi s PUP MZ se navyšuje časový limit pro vykonání zkoušky v rozmezí 25–100 % podle vzdělávacích potřeb žáka, příslušné kategorie a skupiny, do kterých je žák s PUP MZ zařazen.

1. Písemná práce z českého jazyka a literatury – povinná zkouška pro žáky všech oborů vzdělání

Písemná práce z ČJL představuje vytvoření autorského souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov (horní hranice není stanovena). Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 4 zadání. Zadání písemné práce obsahuje téma písemné práce a způsob zpracování. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky všech oborů vzdělání na škole. Písemnou práci konají žáci všech oborů vzdělání ve stejný den a čas.

Zadání písemné práce budou v den zkoušky, těsně před jejím zahájením, předána v zapečetěné obálce zadavateli. Ten ji za přítomnosti ředitelky školy nebo jí pověřené osoby rozpečetí a seznámí s nimi žáky. Po zahájení zkoušky si žák v úvodních 10 minutách zvolí jedno zadání, které oznámí zadavateli, a ten ho zapíše do protokolu o písemné zkoušce. Zvolené zadání nemůže žák v průběhu vytváření autorského textu měnit.

Žáci mají na vypracování písemné práce 100 minut od ukončení výběru zadání. Žák nemusí pro vypracování práce využít celou délku stanoveného časového intervalu. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Časový harmonogram zkoušky:

13:30 – 13:40

seznámení žáků se zadáními, výběr zadání

13:40 – 15:20

žáci vytvářejí autorský text dle zvoleného zadání

15:20

nejpozdější termín pro odevzdání práce zadavateli

2. Písemná práce z cizího jazyka (anglický jazyk, německý jazyk) – povinná zkouška pro žáky, kteří ve společné části maturitní zkoušky zvolili tento jazyk

Písemná práce z cizího jazyka představuje vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 230 slov (horní hranice není stanovena). Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 4 zadání. Zadání písemné práce obsahuje téma písemné práce a způsob zpracování. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky všech oborů vzdělání na škole. Písemnou práci konají žáci všech oborů vzdělání ve stejný den a čas.

Zadání písemné práce budou v den zkoušky, těsně před jejím zahájením, předána v zapečetěné obálce zadavateli. Ten ji za přítomnosti ředitelky školy nebo jí pověřené osoby rozpečetí a seznámí s nimi žáky. Po zahájení zkoušky si žák v úvodních 10 minutách zvolí jedno zadání, které oznámí zadavateli, a ten ho zapíše do protokolu o písemné zkoušce. Zvolené zadání nemůže žák v průběhu vytváření autorského textu měnit.

Žáci mají na vypracování písemné práce 60 minut od ukončení výběru zadání. Žák nemusí pro vypracování práce využít celou délku stanoveného časového intervalu. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Časový harmonogram zkoušky:

13:30 – 13:40

seznámení žáků se zadáními, výběr zadání

13:40 – 14:40

žáci vytvářejí autorský text dle zvoleného zadání

14:40

nejpozdější termín pro odevzdání práce zadavateli

3. Písemná zkouška z účetnictví – obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Pro zkoušku stanoví ředitelka školy jedno téma. S tématem budou žáci seznámeni v úvodních 15 minutách po zahájení zkoušky. Zadání zkoušky obsahuje název a způsob zpracování.

Žáci mají na vypracování písemné práce 210 minut od uplynutí času určeného pro seznámení s tématem práce. Žák nemusí pro vypracování práce využít celou délku stanoveného časového intervalu.

Časový harmonogram zkoušky:

08:00 – 08:15

seznámení žáků s tématem, zadavatel zapíše do protokolu

08:15 – 11:45

žáci zpracovávají zadané téma

11:45

nejpozdější termín pro odevzdání práce

 

4. Nepovinné písemné maturitní zkoušky

Žáci oboru vzdělání 63-41-M/004 Obchodní akademie mohou skládat nepovinnou písemnou maturitní zkoušku z ekonomiky podniku, žáci oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost mohou skládat nepovinnou písemnou maturitní zkoušku z předmětů sociální politika a sociální služby.

Pro zkoušku v jednotlivých předmětech stanoví ředitelka školy jedno téma. S tématem budou žáci seznámeni v úvodních 15 minutách po zahájení zkoušky. Zadání práce obsahuje název a způsob zpracování.

Žáci mají na vypracování zkoušky 210 minut od uplynutí času určeného pro seznámení s tématem práce. Žák nemusí pro vypracování zkoušky využít celou délku stanoveného časového intervalu.

Časový harmonogram zkoušky:

08:00 – 08:15

seznámení žáků s tématem, zadavatel zapíše do protokolu

08:15 – 11:45

žáci zpracovávají zadané téma

11:45

nejpozdější termín pro odevzdání práce

Mgr. Klára Eliášková, Ph.D. v. r.

ředitelka školy

GDPR