V Praze 23. srpna 2023
Č. j. GOA/526/El/2023

Specifikace praktické maturitní zkoušky ze souboru odborných předmětů pro jarní a podzimní zkušební období 2024 – obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 v souladu s § 15, 17 a 18 vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, a se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje konání praktické maturitní zkoušky v rámci profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie níže uvedeným způsobem.

Pro uzpůsobení podmínek maturitních zkoušek u žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ) škola postupuje v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. Žákovi s PUP MZ se navyšuje časový limit pro vykonání zkoušky v rozmezí 25–100 % podle speciálních vzdělávacích potřeb žáka, příslušné kategorie a skupiny, do kterých je žák s PUP MZ zařazen.

1. Termíny a postup pro stanovení zadání praktické maturitní zkoušky

Zkouška se koná ve dvou dnech v termínu 22. a 23. 4. 2024 v odborných učebnách.

Zadání zkoušky se skládá z úloh a praktických cvičení obsahujících učivo odborných ekonomických předmětů ekonomika podniku, účetnictví, obchodní korespondence, informační technologie a učební praxe. Vyučující těchto předmětů předají ředitelce školy do 2. 4. 2024 společné zadání praktické zkoušky. Zadání zkoušky obsahuje také způsob zpracování. Se zadáním zkoušky budou žáci seznámeni v úvodních 15 minutách po zahájení zkoušky.

 2. Struktura zkoušky

Zkouška se skládá ze dvou samostatných částí, z nichž každá se koná v jednom dni.

První část – den s prezentací

Zadání zkoušky obsahuje dílčí úlohy zahrnující předměty informační technologie, obchodní korespondence a ekonomika podniku. Jednotlivé úlohy žáci vypracují na počítači s využitím příslušných aplikací. Součástí zkoušky v tomto dni je prezentace předvedená v délce trvání do 15 minut. Prezentaci předvedou žáci před zkušební maturitní komisí ve stanoveném čase po odevzdání práce.

Druhá část – den bez prezentace

Obsahem zkoušky je souvislá úloha z účetnictví a učební praxe, kterou žáci vypracují na počítači s podporou příslušných aplikací – ES Pohoda, MS word, MS excel.

Pro zkoušku stanoví ředitelka školy jednu variantu zadání, žáci budou se zadáním jednotlivých dílčích částí a úloh seznámeni v úvodních 15 minutách před zahájením vypracování zkoušky v každém dni. Zadání zkoušky obsahuje název a způsob zpracování. Žáci mohou při práci využít potřebné pomůcky a podklady (Pichtův psací stroj, kalkulačku, tabulky se sazbami, obrázky apod.) vč. povolených internetových stránek.

Vypracované dílčí úlohy žáci průběžně ukládají v elektronické podobě do určené složky, po odevzdání práce je zadavatel vytiskne a založí do protokolu o zkoušce.  Vytvořené prezentace budou současně zkopírovány na CD.

3. Časové schéma zkoušky

Žáci mají na vypracování zkoušky v každém dni 270 minut od uplynutí času určeného pro seznámení s tématem zkoušky. Čas určený pro předvádění prezentace se započítává do délky trvání zkoušky v daném dni, čas mezi odevzdáním práce a zahájením předvádění prezentace se do celkového času zkoušky nezapočítává. Žák nemusí pro vypracování práce využít celou délku stanoveného časového intervalu. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami lze na základě doporučení ŠPZ, nebo návrhu vyučujících jednotlivých předmětů v dané třídě, schváleného ředitelkou školy, prodloužit dobu trvání zkoušky až o 150 minut v každém dni.

Časový harmonogram zkoušky:

Den s prezentací

08:00 – 08:15

seznámení žáků s tématem a úlohami daného dne, zadavatel zapíše téma do protokolu

08:15 – 12:30 (15:00)

žáci zpracovávají jednotlivé úlohy daného dne

12:30 (15:00)

nejpozdější termín pro odevzdání zpracovaných úloh daného dne

15:15

žáci v pořadí stanoveném předsedou zkušební maturitní komise předvedou prezentaci v délce trvání do 15 minut

Den bez prezentace

08:00 – 08:15

seznámení žáků s úlohami daného dne

08:15 – 12:45 (15:15)

žáci zpracovávají jednotlivé úlohy daného dne

12:45 (15:15)

nejpozdější termín pro odevzdání zpracovaných úloh daného dne

Údaje v závorce platí pro žáky s prodloužením času k vykonání zkoušky

4. Kritéria a hodnocení zkoušky

Za dílčí úlohy zadané v jednotlivých částech zkoušky může žák získat maximální počet bodů uvedený v tabulce (minimální počet bodů uveden v závorce):

Předmět

Max. bodů

Informační technologie vč. předvedení prezentace

25 (6)

Obchodní korespondence

15 (4)

Ekonomika podniku

40 (10)

Účetnictví a učební praxe

80 (20)

Celkem

160 (40)

Za vypracování všech dílčí úloh praktické zkoušky může žák získat celkem maximálně 160 bodů. Pokud žák získá méně než 40 % celkového počtu bodů a/nebo méně než 25 % bodů v každém jednotlivém předmětu (hodnota v závorce), je zkouška celkově hodnocena klasifikačním stupněm 5 – nedostatečný.

Tabulka pro výsledné hodnocení zkoušky:

Stupeň hodnocení

Počet bodů

Stupeň 1 – výborný

137 – 160

Stupeň 2 – chvalitebný

113 – 136

Stupeň 3 – dobrý

89 – 112

Stupeň 4 – dostatečný

65 – 88

Stupeň 5 – nedostatečný

0 – 64

 

PhDr. Klára Eliášková, Ph.D., v. r.
ředitelka školy

GDPR