Praktická závěrečná zkouška oboru Obchodní škola 2024

V Praze 15. listopadu 2023
Č. j. GOA/768/El/2023

Praktická zkouška z odborných předmětů

Praktická zkouška se koná v termínu 14. 6. 2024. Pro zadání praktické zkoušky stanoví ředitelka školy 3 témata, z kterých se 15 minut před zahájením zkoušky vylosuje jedno téma pro skupinu žáků. Skupinu tvoří celá třída O2. Délka trvání zkoušky je 240 minut od zahájení po odevzdání práce na vylosovaném tématu. Žák nemusí při zpracování práce využít maximální délku stanoveného časového intervalu. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami lze na návrh vyučujících zodpovědných za zpracování zadání praktické zkoušky, schválený ředitelkou školy, prodloužit dobu trvání zkoušky až o 120 minut.

Praktickou zkoušku žáci vypracují na počítači s podporou příslušných aplikací, při práci mohou využít další potřebné pomůcky (kalkulačku, tabulky se sazbami aj.).

Vypracované dílčí úlohy praktické zkoušky budou vytištěny dle zadání a budou součástí složky jednotlivých žáků.

Časový harmonogram praktické zkoušky:

07:45 – losování tématu zkoušky
08:00 – seznámení se zadáním zkoušky
08:15 – zahájení zkoušky
12:15 – nejpozdější čas pro odevzdání vypracovaných úloh pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek
14:15 – nejpozdější čas pro odevzdání vypracovaných úloh pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek

Žák může za vypracování všech dílčích úloh praktické zkoušky dosáhnout maximálně 100 bodů. V závislosti na dosaženém počtu bodu je žák v praktické zkoušce hodnocen takto:

Počet bodů

Stupeň prospěchu

85 – 100

1 – výborný

69 – 84

2 – chvalitebný

53 – 68

3 – dobrý

37 – 52

4 – dostatečný

0 – 36

5 – nedostatečný

 

GDPR