Přihláška ke studiu

Náležitosti přihlášky ke studiu:

  1. přihláška ke studiu bude vyplněna v předepsaném formuláři (ke stažení v PDF a v XLSX) s následujícími informacemi:
  • řádně vyplněné údaje na přihlášce (tj. identifikační údaje, zvolené studijní obory apod.)
  • výpisy z vysvědčení dokončené devítileté školní docházky na ZŠ (8. třída a pololetí 9. třídy) i s průměry známek, potvrzené školou nebo doložené kopiemi vysvědčení – potřebné náležitosti viz odrážka informace k vyplnění přihlášky
  • podpis uchazeče, u nezletilého žáka se podepisuje i zákonný zástupce žáka
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nepožadujeme (je doloženo doporučením SPC či PPP)
  1. povinná příloha přihlášky, kterou je doporučení školského poradenského zařízení popisující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Vydává ji speciálně pedagogické centrum (popř. lze akceptovat i doporučení pedagogicko-psychologické poradny).

Přihlášku s povinnou přílohou je třeba odevzdat nebo zaslat do školy ve stanoveném termínu, tj. do 1. 3. 2020.

GDPR