Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro tyto obory vzdělání:

Čtyřleté obory s maturitou

  • 79-41-K/41 Gymnázium přijímáme 6 žáků
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie přijímáme 6 žáků
  • 75-41-M/01 Sociální činnost – přijímáme 6 žáků

Dvouletá odborná škola zakončená závěrečnou zkouškou

  • 63-51-J/01 Obchodní škola – přijímáme 6 žáků

Přihláška ke studiu

Pro 2. kolo přijímacího řízení je nutné, aby uchazeč doručil řádně vyplněnou přihlášku ředitelce školy nejpozději do 16. května 2022, a to buď osobně, nebo doporučeným dopisem. Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku

b) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení

Termíny příjímacího řízení

pro obory vzdělání:

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium)
  • 75-41-M/01 Sociální činnost
  • 79-41-K/41 Gymnázium
  • 63-51-J/01 Obchodní škola

stanovuji termín pro konání školní přijímací zkoušky, která má formu přijímacího pohovoru v místě školy na 26. května 2022. Přesný čas bude uchazeči oznámen v zaslané pozvánce k přijímacímu řízení.

Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Kritéria přijímacího řízení 2. kola – maturitní obory vzdělání

Do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou budou uchazeči přijímáni dle pořadí sestaveného na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměrů prospěchu na základní škole a na základě zájmu o zvolený obor. Při přijímání žáků ke studiu čtyřletých oborů vzdělání posuzuje škola:

1. přijímací pohovor

Přijímací pohovor je volnou rozpravou nad důvody pro volbu oboru a rozhovor v rámci všeobecných znalostí.

Uchazeč může získat maximálně 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise. Uchazeč, který získal v přijímacím pohovoru méně než 12 bodů, neuspěl a není přijat.

2. úroveň prospěchu uchazeče na základní škole

Hodnotí se prospěch uchazeče za druhé pololetí 8. ročníku a za první pololetí 9. ročníku základní školy. Průměr za oba ročníky dohromady je započítán do celkového bodového hodnocení dle následující stupnice:

Průměr do

Počet bodů

1,1

15

1,2

14

1,3

13

1,4

12

1,5

11

1,6

10

1,7

9

1,8

8

1,9

7

2,0

6

2,1

5

2,2

4

2,3

3

2,4

2

2,5

1

Maximální počet bodů je 15, u průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů.

Součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školní školního roku 2019/2020. Pokud uchazeč v tomto školním roce končil 8. ročník, bude jeho prospěch hodnocen za první pololetí 8. ročníku.

3. zájem o obor

V hodnotící škále 0-10 bodů budou přijímací komisí přidělovány body za doložení zájmu o zvolený obor vzdělání nebo úspěchy v organizovaných vědomostních soutěžích. Účast je nezbytné doložit prokazujícím dokladem při podání přihlášky (např. doporučující dopis, diplom, potvrzení ZŠ apod.)

Zájem o obor může uchazeč doložit takto:

  • spoluprací s firmou nebo jinou institucí z oboru (zejména u oboru sociální činnost, a to dopisem s popisem spolupráce s razítkem firmy/instituce, s uvedením jména garanta spolupráce nebo osoby, která referenci poskytuje)
  • účastí v kroužcích/aktivitách se zaměřením na obor, účast na olympiádách, soutěžích a projektech v oblastním, okresním, krajském nebo republikovém kole v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, biologie, chemie, dějepis, občanská výchova a základy společenských věd (případně i jiných předmětů), a to potvrzením ZŠ či organizátora vzdělávací akce či kroužku, diplomem, osvědčením apod.

Podrobná kritéria a výsledky přijímacího řízení budou vyvěšena na webových stránkách školy.

Kritéria přijímacího řízení 2. kola – obchodní škola

Uchazeči budou přijímáni dle celkového pořadí sestaveného na základě průměrného prospěchu na základní škole za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, na základě přijímacího pohovoru a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které uchazeč doloží jako součást přihlášky ke studiu oboru. Při přijímání žáků ke studiu dvouletého oboru vzdělání vychází škola z:

1. přijímacího pohovoru

Přijímací pohovor je volnou rozpravou nad důvody pro volbu oboru a rozhovor v rámci všeobecných znalostí.

Uchazeč může získat maximálně 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise. Uchazeč, který získal v přijímacím pohovoru méně než 12 bodů, neuspěl a není přijat.

2. úrovně prospěchu uchazeče na základní škole

Hodnotí se prospěch uchazeče v posledních dvou ukončených ročnících, a to za druhé pololetí 8. ročníku a za první pololetí 9. ročníku základní školy. Průměr za oba ročníky dohromady je započítán do celkového bodového hodnocení dle následující stupnice:

průměr do

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

počet bodů

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Maximální počet bodů je 15, u průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů.

Součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školní školního roku 2019/2020. Pokud uchazeč v tomto školním roce končil 8. ročník, bude jeho prospěch hodnocen za první pololetí 8. ročníku.

Obecná ustanovení pro všechny obory vzdělání

Na základě získaného počtu bodů bude pro každý obor vzdělání sestaveno závěrečné pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení v příslušném kole.

Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

Postup v případě rovnosti bodů

V případě rovnosti bodů v přijímacím řízení bude o pořadí rozhodnuto primárně na základě vyššího bodového ohodnocení za jednotnou přijímací zkoušku.

V případě další rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaný na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Podmínky přijetí

Žák, který byl přijat ke studiu ve střední škole, musí zároveň splnit následující podmínky:

a) Podmínka splnění povinné školní docházky nebo úspěšného ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

b) Podmínka doporučení školského poradenského zařízení

Dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke vzdělávání ve střední škole, která je zřízena pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, lze přijmout pouze toho uchazeče, který doloží doporučení školského poradenského zařízení, kterým se uchazeči doporučuje vzdělávání ve škole pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

 

GDPR