Na základě mimořádného opatření MZdrČR je podmínkou pro umožnění účasti uchazeče na přijímacích zkouškách negativní test a žádné příznaky onemocnění Covid-19.
Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření MZdrČR, které vyžaduje doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.
Škola uchazeče netestuje.


ROZHODNUTÍ O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH K 8. 3. 2021

Na základě podmínek pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 a na základě opatření obecné povahy MŠMT týkajícího se možných úprav přijímacího řízení rozhodla ředitelka školy, že uchazeči v 1. kole přijímacího řízení na maturitní obory vzdělávání NEBUDOU konat žádnou formu přijímací zkoušky.

Škola bude organizovat 2. kolo přijímacího řízení. Sledujte internetové stránky.

Odůvodnění

Počet podaných přihlášek je přímo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů nebo jej nepřevyšuje. Ředitelka školy tak bude moci přijmout všechny uchazeče bez ohledu na dříve stanovená kritéria přijímacího řízení vyhlášených dne 19. 1. 2021 pod č.j. GOA/009/El/2021. Na základě těchto kritérií platí, že v případě zrušení jednotné přijímací zkoušky bude stanoveno pořadí uchazečů dle průměrného prospěchu na ZŠ za dvě klasifikační období – 2. pololetí 7. ročníku a 1. pololetí 8. ročníku ZŠ.

Nejpozději do 19. 3. 2021 bude sociální pracovnice školy Mgr. Jana Haňová kontaktovat jednotlivé uchazeče telefonicky nebo emailem.

Kritéria nastavená pro obor Obchodní škola zůstávají beze změny.A. VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pro školní rok 2021/2022 vypisuje ředitelka školy přijímací řízení pro tyto obory:

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou

 • 79-41-K/41 Gymnázium přijímáme 14 žáků
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie přijímáme 14 žáků
 • 75-41-M/01 Sociální činnost – přijímáme 14 žáků

Dvouletá odborná škola zakončená závěrečnou zkouškou

 • 63-51-J/01 Obchodní škola – přijímáme 14 žáků

Zkrácené studium zakončené maturitní zkouškou

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie přijímáme 14 žáků

Uchazeči o studium ve čtyřletých oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou konají jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se nebude konat, pokud počet přihlášek bude nižší než ředitelkou vyhlášený počet přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání (tj. 14 na každém oboru vzdělání). V případě přijímání do zkráceného studia obchodní akademie a oboru obchodní škola se jednotná přijímací zkouška nekoná.

B. DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 • do 1. března 2021: podat přihlášku ke studiu
 • do 8. března 2021: ředitelka školy rozhodne o konání/nekonání přijímací zkoušky ve čtyřletých oborech
 • do 19. března 2021: výsledky v případě zrušení přijímací zkoušky
 • do 19. května 2021: konečné výsledky 1. kola přijímacího řízení
 • do 2. června 2021: nejpozdější termín pro odevzdání zápisového lístku

Termíny příjímacího řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo následující termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou:
1. termín: 12. dubna 2021 – ŠKOLA NEORGANIZUJE
2. termín: 13. dubna 2021 – ŠKOLA NEORGANIZUJE

Náhradní termíny pro všechny obory:
1. termín: 12. května 2021 – ŠKOLA NEORGANIZUJE
2. termín: 13. května 2021 – ŠKOLA NEORGANIZUJE

Pro obor vzdělání Obchodní škola stanovuje ředitelka školy pro konání školní přijímací zkoušky následující termíny:
1. termín: 27. dubna 2021
2. termín: 28. dubna 2021

Přesný čas bude uchazeči oznámen v zaslané pozvánce k přijímacímu řízení.

C. PODMÍNKY PŘIJETÍ NA ČTYŘLETÉ OBORY

Při přijímání žáků ke studiu čtyřletých oborů vzdělání  posuzuje škola:

1. výsledky jednotné přijímací zkoušky

Do celkového hodnocení přijímací zkoušky (ČJL a M) bude započítán lepší výsledek z vykonaných zkoušek (max. 100 bodů tj. 50 bodů za každý test).

Uchazeč, který z některé z dílčích částí jednotné přijímací zkoušky získal 0 bodů, neuspěl a není přijat.

V případě přijímání do zkráceného studia obchodní akademie se jednotná přijímací zkouška nekoná (uchazeči jsou posuzováni na základě bodu 3, 4).

2. úroveň prospěchu uchazeče na základní škole

Hodnotí se prospěch uchazeče za druhé pololetí 7. ročníku a za první pololetí 8. ročníku základní školy. Průměr za oba ročníky dohromady je započítán do celkového bodového hodnocení dle následující stupnice:

průměr do

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

počet bodů

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Maximální počet bodů je 15, u průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů.

3. speciální vzdělávací potřeby uchazeče

Uchazeč odevzdá společně s přihláškou posudek PPP nebo SPC, kde je uzpůsobení speciálně pedagogických potřeb popsáno.

4. zájem o obor

V hodnotící škále 0-10 bodů budou přijímací komisí přidělovány body za doložení zájmu o zvolený obor vzdělání nebo úspěchy v organizovaných vědomostních soutěžích. Účast je nezbytné doložit prokazujícím dokladem při podání přihlášky (např. doporučující dopis, diplom, potvrzení ZŠ apod.)

Zájem o obor může uchazeč doložit takto:

 • spoluprací s firmou nebo jinou institucí z oboru (zejména u oboru sociální činnost, a to dopisem s popisem spolupráce s razítkem firmy/instituce, s uvedením jména garanta spolupráce nebo osoby, která referenci poskytuje)
 • účastí v kroužcích/aktivitách se zaměřením na obor, účast na olympiádách, soutěžích a projektech v oblastním, okresním, krajském nebo republikovém kole v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, biologie, chemie, dějepis, občanská výchova a základy společenských věd (případně i jiných předmětů), a to potvrzením ZŠ či organizátora vzdělávací akce či kroužku, diplomem, osvědčením apod.

V souvislosti s obecným doporučením MŠMT škola v případě nenaplnění nabízených míst přijímací zkoušky nejpozději do 8. 3. 2021 zruší. V případě zrušení přijímací zkoušky bude stanoveno pořadí uchazečů dle průměrného prospěchu na ZŠ za dvě klasifikační období – 2. pololetí 7. ročníku a 1. pololetí 8. ročníku ZŠ.

PROCVIČUJTE!

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://procvicprijimacky.cermat.cz/
https://nadalku.msmt.cz/cs

D. PODMÍNKY PŘIJETÍ DVOULETÝ OBOR

Přijímání žáků ke studiu na dvouletém oboru vychází škola z(e) :

1. přijímacího pohovoru

Přijímací pohovor je volnou rozpravou nad důvody pro volbu oboru a rozhovor v rámci všeobecných znalostí.

2. úrovně prospěchu žáka na základní škole

Hodnotí se prospěch žáka v posledních dvou ukončených ročnících, a to za druhé pololetí 7. a za první pololetí 8. ročníku základní školy.

3. speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče

Uchazeč odevzdá společně s přihláškou posudek PPP nebo SPC, kde je potřeba speciálně pedagogických potřeb popsána.

E. Výsledky přijímacího řízení

Dle sdělení MŠMT ČR platí, že v případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů (14), bude moci ředitelka školy následně rozhodnout o přijetí uchazečů bez konání přijímacích zkoušek. Tato skutečnost bude oznámena na webových stránkách školy nejpozději do 8. března 2021, současně ji škola bezodkladně, nejpozději však do 19. března 2021, vhodnou formou (e-mail, telefonicky) sdělí uchazečům.

V případě uskutečnění přijímací zkoušky budou výsledky 1. kola přijímacího řízení škole oznámeny Cermatem do 28. dubna 2021. Seznam přijatých uchazečů bude pak bez odkladů (tj. nejpozději 29. dubna 2021) zveřejněn na webových stránkách školy a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu bude zasláno do dvou pracovních dnů od ukončení 1. kola přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách školy nejdříve 19. května 2021.

GDPR