Na základě mimořádného opatření MZdrČR je podmínkou pro umožnění účasti uchazeče na přijímacích zkouškách negativní test a žádné příznaky onemocnění Covid-19.
Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření MZdrČR, které vyžaduje doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.
Škola uchazeče netestuje.

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V Praze 14. června 2021

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání:

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 75-41-M/01 Sociální činnost
  • 79-41-K/41 Gymnázium

         a) Přihláška ke studiu

Pro 3. kolo přijímacího řízení je nutné, aby uchazeč doručil řádně vyplněnou přihlášku ředitelce školy nejpozději do 21. června 2021, a to buď osobně, nebo doporučeným dopisem.

V souladu s § 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, je součástí přihlášky na všechny výše uvedené obory vzdělání v Gymnáziu pro zrakově postižené a Střední odborné škole pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, doporučení školského poradenského zařízení obsahující:

  • potvrzení o vhodnosti zvoleného oboru,
  • převažující stupeň podpůrných opatření,
  • identifikátor znevýhodnění,

b) Termín přijímacího řízení

pro obory vzdělání:

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium)
  • 75-41-M/01 Sociální činnost

stanovuji termín pro konání školní přijímací zkoušky, která má formu přijímacího pohovoru na 28. června 2021 (čas přijímacího pohovoru bude uchazeči upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení)

Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

 Kritéria přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 – 3. kolo

 Obory vzdělání:

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 75-41-M/01 Sociální činnost

1. Prospěch na ZŠ

Hodnotí se prospěch uchazeče za druhé pololetí 7. ročníku a za první pololetí 8. ročníku základní školy. Průměr za oba ročníky dohromady je započítán do celkového bodového hodnocení dle následující stupnice:

průměr do

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

body

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

0

1

Maximální počet bodů je 15, u průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů

Výsledek prospěchu v ZŠ se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení.

2. Přijímací pohovor

(maximum 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise)

Uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím pohovoru, neuspěl a není přijat.

Výsledek přijímacího pohovoru se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení.

 

 Obecná ustanovení pro všechny obory vzdělání

Na základě získaného počtu bodů bude pro každý obor vzdělání sestaveno závěrečné pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení v příslušném kole.

Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati  v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do počtu přijímaných uchazečů.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:

Kód oboru vzdělání (KKOV)

Název oboru vzdělání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

63-41-M/02

Obchodní akademie
– čtyřleté studium

4

75-41-M/01

Sociální činnost

4

PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.
ředitelka školy


GDPR