Profilová část maturitní zkoušky – jarní a podzimní zkušební období 2023

Ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, a se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje strukturu profilové části maturitní zkoušky a obsah ústních zkoušek před zkušební maturitní komisí (dále též ZMK) pro období jaro a podzim 2023.

Pro uzpůsobení podmínek všech zkoušek profilové části maturitní zkoušky u žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ) škola postupuje v souladu s platným doporučením školského poradenského zařízení. Žákovi s PUP MZ se navyšuje časový limit v rozmezí 25–100 % podle vzdělávacích potřeb žáka, příslušné kategorie a skupiny, do kterých je žák s PUP MZ zařazen.

Struktura a bližší podmínky konání písemných prací a zkoušek a maturitní práce s obhajobou před ZMK jsou specifikovány v samostatném dokumentu.

1. Povinné a nepovinné zkoušky – obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny takto:

a) Písemná práce z českého jazyka a literatury

b) Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

c) Písemná práce z cizího jazyka (anglického nebo německého), pokud si žák cizí jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky

d) Ústní zkouška z cizího jazyka (anglického nebo německého) před zkušební maturitní komisí, pokud si žák cizí jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky

e) Povinná ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – žák volí povinně vždy dva předměty z nabídky předmětů:

 • druhý cizí jazyk *)
 • matematika
 • fyzika
 • biologie
 • chemie
 • zeměpis
 • dějepis
 • základy společenských věd
 • informatika a výpočetní technika

*) žák vždy volí jiný cizí jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části

Nepovinné ústní zkoušky – žák může zvolit z nabídky předmětů pro povinné ústní zkoušky dle  písm. e).

Témata k jednotlivým ústním zkouškám před ZMK pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium jsou uvedena v samostatné záložce – příloha 1.

2. Povinné a nepovinné zkoušky – obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny takto:

a) Písemná práce z českého jazyka a literatury

b) Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

c) Písemná práce z cizího jazyka (anglického nebo německého), pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky

d) Ústní zkouška z cizího jazyka (anglického nebo německého) před zkušební maturitní komisí, pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky

e) Praktická maturitní zkouška ze souboru odborných předmětů (SOP)

f) Ústní zkouška z ekonomiky podniku

g) Ústní nebo písemná zkouška z předmětu zvoleného z nabídky předmětů:

 • účetnictví – písemná zkouška
 • obchodní korespondence –  ústní zkouška před ZMK
 • informační technologie – ústní zkouška před ZMK
 • anglický jazyk*) – ústní zkouška před ZMK
 • německý jazyk*) – ústní zkouška před ZMK
 • matematika – ústní zkouška před ZMK
  *) žák vždy volí jiný cizí jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části

Nabídka nepovinných zkoušek

 • účetnictví – ústní zkouška před ZMK
 • ekonomika podniku – písemná zkouška

Témata k jednotlivým ústním zkouškám před zkušební maturitní komisí pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie jsou uvedena v samostatné záložce – příloha 2.

3. Povinné a nepovinné zkoušky – obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny takto:

a) Písemná práce z českého jazyka a literatury

b) Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

c) Písemná práce z cizího jazyka (anglického nebo německého), pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky

d) Ústní zkouška z cizího jazyka (anglického nebo německého) před zkušební maturitní komisí, pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky

e) Maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí ze souboru odborných předmětů (SOP)

f) Ústní zkouška z předmětu sociální práce před zkušební maturitní komisí

g) Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu zvoleného z nabídky předmětů:

 • sociální politika
 • sociální služby
 • informační technologie
 • ekonomika
 • anglický jazyk*)
 • německý jazyk*)
  *) žák vždy volí jiný cizí jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části

Nabídka nepovinných zkoušek

 • sociální politika – písemná zkouška
 • sociální služby – písemná zkouška

Témata k jednotlivým ústním zkouškám před zkušební maturitní komisí pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost jsou uvedena v samostatné záložce – příloha 3.

 

4. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury

Zkouška je povinná pro všechny žáky všech oborů vzdělání. Ústní zkouška z ČJL vychází ze školního maturitního seznamu literárních děl, který je platný i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

4.1 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z ČJL

Ředitelka školy stanoví následující kritéria pro maturitní seznam literárních děl a tvorbu vlastního seznamu děl žákem.

Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století minimálně 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století minimálně 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století minimálně 5 literárních děl

Z maturitního seznamu literárních děl si na základě uvedených kritérií každý žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20 knih. Seznam žáka může obsahovat vždy jen jedno dílo od každého autora. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Vlastní seznam literárních děl odevzdá žák ředitelce školy nejpozději do 31. března příslušného roku pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a nejpozději do 30. června příslušného roku pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.

4.2 Struktura ústní zkoušky z ČJL

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla a úryvek z neuměleckého textu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno číslo pracovního listu. Neodevzdá-li žák do data uvedeného v části 4.1 vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

Činnost Ověřované dovednosti a znalosti
Analýza uměleckého textu Obecně kulturní a literární kontextKontext autorovy tvorby

Literární druh a žánr

Zasazení výňatku do kontextu díla

Vypravěč a postavy

Veršová výstavba

Tropy a figury a jejich funkce

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

Analýza neuměleckého textu Funkční stylSlohový postup

Slohový útvar

Hlavní myšlenka textu

Komunikační situace

Dílčí úkoly k textu z hlediska jazykových rovin (fonetika, morfologie, lexikologie, syntax, pragmatika, stylistika apod.)

5. Ústní zkouška z cizího jazyka

Zkouška je povinná pro všechny žáky, kteří si zkoušku z cizího jazyka zvolili ve společné části maturitní zkoušky. Pro ústní zkoušku je připraveno 25 témat, která jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, který obsahuje dvě zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu jsou i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání výše uvedených oborů vzdělání.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma, k němuž obdrží pracovní list. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Ústní zkouška z cizího jazyka, kterou si žák zvolil z nabídky povinných předmětů profilové části maturitní zkoušky, má stejnou strukturu, vyjma didaktického testu.

6. Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka certifikátem

Ve všech výše uvedených oborech vzdělání může žák v souladu § 81 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší a doložené jazykovým certifikátem. Pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium se pro první cizí jazyk jedná minimálně o úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen SERR) a pro další cizí jazyk B1 podle SERR. Pro obory vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie a 75-41-M/01 Sociální činnost je nejnižší úroveň zkoušky z cizího jazyka B1 dle SERR.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března příslušného roku pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června příslušného roku pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky (jazykový certifikát).

Pro rok 2023 stanoví ředitelka školy pro nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka standardizované jazykové zkoušky uvedené v Informaci MŠMT vydané v březnu 2022 pod č. j. MSMT-5198/2022-1.

PhDr. Klára Eliášková, Ph.D., v. r.
ředitelka školy

GDPR