Profilová část maturitní zkoušky – jaro, podzim 2021

Ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, a se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje strukturu profilové části maturitní zkoušky a obsah ústních zkoušek před zkušební maturitní komisí (dále též ZMK) pro období jaro a podzim 2021.

Pro uzpůsobení podmínek všech zkoušek profilové části maturitní zkoušky u žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ) škola postupuje v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. Žákovi s PUP MZ se navyšuje časový limit v rozmezí 25–100 % podle vzdělávacích potřeb žáka, příslušné kategorie a skupiny, do kterých je žák s PUP MZ zařazen.

Struktura a bližší podmínky konání písemných prací a zkoušek, praktické zkoušky a maturitní práce s obhajobou před ZMK jsou specifikovány v samostatném dokumentu.

1. Povinné a nepovinné zkoušky – obor vzdělání 63-41-M/004 Obchodní akademie

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny takto:

 1. Písemná práce z českého jazyka a literatury Zrušeno
 2. Dobrovolná ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
 3. Písemná práce z cizího jazyka (anglického nebo německého), pokud si žák cizí jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky Zrušeno
 4. Dobrovolná ústní zkouška z cizího jazyka (anglického nebo německého) před zkušební maturitní komisí, pokud si žák cizí jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky
 5. Praktická zkouška ze souboru odborných předmětů (SOP)
 6. Ústní zkouška z předmětu ekonomika podniku před zkušební maturitní komisí
 7. Zkouška z předmětu zvoleného z nabídky předmětů:
 • účetnictví – písemná zkouška
 • obchodní korespondence – ústní zkouška před ZMK
 • informační technologie – ústní zkouška před ZMK
 • anglický jazyk*) – ústní zkouška před ZMK
 • německý jazyk*) – ústní zkouška před ZMK
 • matematika – ústní zkouška před ZMK

*) žák vždy volí jiný cizí jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části

Nabídka nepovinných zkoušek

 • účetnictví – ústní zkouška před ZMK
 • ekonomika podniku – písemná zkouška

 

2. Povinné a nepovinné zkoušky – obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny takto:

 1. Písemná práce z českého jazyka a literatury Zrušeno
 2. Dobrovolná ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
 3. Písemná práce z cizího jazyka (anglického nebo německého), pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky Zrušeno
 4. Dobrovolná ústní zkouška z cizího jazyka (anglického nebo německého) před zkušební maturitní komisí, pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky
 5. Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí ze souboru odborných předmětů (SOP)
 6. Ústní zkouška z předmětu sociální práce před zkušební maturitní komisí
 7. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu zvoleného z nabídky předmětů:
 • sociální politika
 • sociální služby
 • informační technologie
 • ekonomika
 • anglický jazyk*)
 • německý jazyk*)

*) žák vždy volí jiný cizí jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části

Nabídka nepovinných zkoušek

 • sociální politika – písemná zkouška
 • sociální služby – písemná zkouška

3. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury

Zkouška je povinná pro všechny žáky všech oborů vzdělání. Ústní kouška z ČJL vychází ze školního maturitního seznamu literárních děl, který je platný i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z ČJL

Ředitelka školy stanoví následující kritéria pro maturitní seznam literárních děl a tvorbu vlastního seznamu děl žákem.

Světová a česká literatura do konce 18. století

minimálně 2 literární díla

Světová a česká literatura 19. století

minimálně 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století

minimálně 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století

minimálně 5 literárních děl

Z maturitního seznamu literárních děl si na základě uvedených kritérií každý žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20 knih. Seznam žáka může obsahovat vždy jen jedno dílo od každého autora. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Vlastní seznam literárních děl odevzdá žák ředitelce školy nejpozději do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období, a nejpozději do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období.

Struktura ústní zkoušky z ČJL

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla a úryvek z neuměleckého textu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno číslo pracovního listu. Neodevzdá-li žák do data uvedeného v části 3.1 vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

Činnost

Ověřované dovednosti a znalosti

Analýza uměleckého textu

Obecně kulturní a literární kontext

Kontext autorovy tvorby

Literární druh a žánr

Zasazení výňatku do kontextu díla

Vypravěč a postavy

Veršová výstavba

Tropy a figury a jejich funkce

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

Analýza neuměleckého textu

Funkční styl

Slohový postup

Slohový útvar

Hlavní myšlenka textu

Komunikační situace

Dílčí úkoly k textu z hlediska jazykových rovin (fonetika, morfologie, lexikologie, syntax, pragmatika, stylistika apod.)

4. Ústní zkouška z cizího jazyka

Zkouška je povinná pro všechny žáky, kteří si zkoušku z cizího jazyka zvolili ve společné části maturitní zkoušky. Pro ústní zkoušku je připraveno 25 témat, která jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, který obsahuje dvě zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu jsou i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání výše uvedených oborů vzdělání.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma, k němuž obdrží pracovní list. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Ústní zkouška z cizího jazyka, kterou si žák zvolil z nabídky povinných předmětů profilové části maturitní zkoušky, má stejnou strukturu, vyjma didaktického testu.

5. Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka certifikátem

Ve všech výše uvedených oborech vzdělání má žák v souladu s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, možnost zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března příslušného roku pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června příslušného roku pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Mgr. Klára Eliášková, v. r.

ředitelka školy

GDPR