V Praze 23. srpna 2023
Č. j. GOA/530/El/2023

Profilová část maturitní zkoušky, témata ústních zkoušek pro jarní a podzimní zkušební období 2024

Ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, a se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje strukturu profilové části maturitní zkoušky a obsah ústních zkoušek před zkušební maturitní komisí (dále též ZMK) pro období jaro a podzim 2024.

Pro uzpůsobení podmínek všech zkoušek profilové části maturitní zkoušky u žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ) škola postupuje v souladu s platným doporučením školského poradenského zařízení. Žákovi s PUP MZ se navyšuje časový limit v rozmezí 25–100 % podle speciálních vzdělávacích potřeb žáka, příslušné kategorie a skupiny, do kterých je žák s PUP MZ zařazen.

Struktura a bližší podmínky konání písemných prací, písemných maturitních zkoušek a maturitní práce s obhajobou před ZMK jsou specifikovány v samostatných dokumentech.

1. Povinné a nepovinné zkoušky – obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny takto:

a) Písemná práce z českého jazyka a literatury
b) Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
c) Písemná práce z cizího jazyka (anglického nebo německého)
d) Ústní zkouška z cizího jazyka (anglického nebo německého) před zkušební maturitní komisí
e) Povinná ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – žák volí povinně vždy dva předměty z nabídky předmětů:

 • druhý cizí jazyk *)
 • matematika
 • fyzika
 • biologie
 • chemie
 • zeměpis
 • dějepis
 • základy společenských věd
 • informatika a výpočetní technika

*) žák vždy volí jiný cizí jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části

Nepovinné ústní zkoušky – žák může zvolit z nabídky předmětů pro povinné ústní zkoušky dle  písm. e).

Témata k jednotlivým ústním zkouškám před ZMK pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium jsou uvedena v příloze 1.

2. Povinné a nepovinné zkoušky – obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny takto:

a) Písemná práce z českého jazyka a literatury
b) Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
c) Písemná práce z cizího jazyka (anglického nebo německého)
d) Ústní zkouška z cizího jazyka (anglického nebo německého) před zkušební maturitní komisí
e) Praktická maturitní zkouška ze souboru odborných předmětů (SOP)
f) Ústní zkouška z ekonomiky podniku
g) Ústní nebo písemná zkouška z předmětu zvoleného z nabídky předmětů:

 • účetnictví – písemná zkouška
 • obchodní korespondence –  ústní zkouška před ZMK
 • informační technologie – ústní zkouška před ZMK
 • anglický jazyk*) – ústní zkouška před ZMK
 • německý jazyk*) – ústní zkouška před ZMK
 • matematika – ústní zkouška před ZMK

*) žák vždy volí jiný cizí jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části

Nabídka nepovinných zkoušek

 • účetnictví – ústní zkouška před ZMK
 • ekonomika podniku – písemná zkouška

Témata k jednotlivým ústním zkouškám před zkušební maturitní komisí pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie jsou uvedena v příloze 2.

 3. Povinné a nepovinné zkoušky – obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny takto:

a) Písemná práce z českého jazyka a literatury
b) Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
c) Písemná práce z cizího jazyka (anglického nebo německého)
d) Ústní zkouška z cizího jazyka (anglického nebo německého) před zkušební maturitní komisí
e) Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí ze souboru odborných předmětů (SOP)
f) Ústní souborná zkouška před ZMK povinná pro všechny žáky ze souboru základy sociální práce a sociální služby
g) Ústní souborná zkouška před ZMK – povinně volitelná ze souborů:

 • aktivizační činnosti a speciální pedagogika
 • pečovatelství a sociální politika

Nabídka nepovinných zkoušek

 • sociální služby – písemná zkouška
 • základy sociální práce – písemná zkouška

Témata k jednotlivým ústním zkouškám před zkušební maturitní komisí pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost jsou uvedena v příloze 3.

 4. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury (dále jen ČJL)

Zkouška je povinná pro všechny žáky všech oborů vzdělání. Ústní zkouška z ČJL vychází ze školního maturitního seznamu literárních děl, který je platný i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

 • Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z ČJL

Ředitelka školy stanoví následující kritéria pro maturitní seznam literárních děl a tvorbu vlastního seznamu děl žákem.

Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století minimálně 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století minimálně 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století minimálně 5 literárních děl

Z maturitního seznamu literárních děl si na základě uvedených kritérií každý žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20 knih. Seznam žáka může obsahovat vždy jen jedno dílo od každého autora. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Vlastní seznam literárních děl odevzdá žák ředitelce školy nejpozději do 31. března příslušného roku pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a nejpozději do 30. června příslušného roku pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.

 • Struktura ústní zkoušky z ČJL

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla a úryvek z neuměleckého textu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno číslo pracovního listu. Neodevzdá-li žák do data uvedeného v části 4.1 vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

Činnost Ověřované dovednosti a znalosti
Analýza uměleckého textu Obecně kulturní a literární kontextKontext autorovy tvorbyLiterární druh a žánrZasazení výňatku do kontextu díla

Vypravěč a postavy

Veršová výstavba

Tropy a figury a jejich funkce

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

Analýza neuměleckého textu Funkční stylSlohový postupSlohový útvarHlavní myšlenka textu

Komunikní situace

Dílčí úkoly k textu z hlediska jazykových rovin (fonetika, morfologie, lexikologie, syntax, pragmatika, stylistika apod.)

5. Ústní zkouška z cizího jazyka

Zkouška je povinná pro všechny žáky, kteří si zkoušku z cizího jazyka zvolili ve společné části nebo v profilové části maturitní zkoušky. Pro ústní zkoušku je připraveno 25 témat, která jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, který obsahuje dvě zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu jsou i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání výše uvedených oborů vzdělání.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma, k němuž obdrží pracovní list. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Ústní zkouška z cizího jazyka, kterou si žák zvolil z nabídky povinných předmětů profilové části maturitní zkoušky, má stejnou strukturu, vyjma didaktického testu.

6. Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka certifikátem

Ve všech výše uvedených oborech vzdělání může žák v souladu § 81 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší a doložené jazykovým certifikátem. Pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium se pro první cizí jazyk jedná minimálně o úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen SERR) a pro další cizí jazyk B1 podle SERR. Pro obory vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie a 75-41-M/01 Sociální činnost je nejnižší úroveň zkoušky z cizího jazyka B1 dle SERR.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března příslušného roku pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června příslušného roku pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky (jazykový certifikát).

Pro rok 2024 stanoví ředitelka školy pro nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka standardizované jazykové zkoušky uvedené v Informaci MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2024.

PhDr. Klára Eliášková, Ph.D., v. r.
ředitelka školy

GDPR