Stanovení témat maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí pro období jaro 2021, podzim 2021

Ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 v souladu s § 15 vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, stanovuje následující témata maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí v oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost.

Žáci si z nabízených témat jedno zvolí a zvolené téma písemně oznámí ředitelce školy do 23. října 2020. Pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, vylosuje si jedno téma z nabídky určené ředitelkou školy.

Témata maturitní práce s obhajobou pro období jaro, podzim 2021

  1. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  2. Volnočasové aktivity pro mládež se zrakovým postižením
  3. Prevence rizikového chování v nízkoprahovém zařízení
  4. Péče o klienta s kombinovaným postižením
  5. Osoby se sluchovým postižením
  6. Domácí násilí
  7. Péče o člověka s demencí
  8. Klokánek v systému sociálně právní ochrany dětí
  9. Sociální služby pro osoby s autismem

Mgr. Klára Eliášková, Ph.D.
ředitelka školy

GDPR