Přijímací řízení 2020/2021 – aktuální informace

Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

 

  • 79-41-K/41 Gymnázium
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)
  • 75-41-M/01 Sociální činnost
  • 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Přihláška ke studiu

Pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné, aby uchazeč doručil řádně vyplněnou přihlášku ředitelce školy nejpozději do 1. března 2020, a to buď osobně, nebo doporučeným dopisem.

 

Součástí přihlášky na všechny uvedené obory vzdělání je doporučení školského poradenského zařízení obsahující:

  • potvrzení o vhodnosti zvoleného oboru,
  • převažující stupeň podpůrných opatření,
  • identifikátor znevýhodnění,
  • podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

 

Pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, je také součástí přihlášky doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky – maturitní obory

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo následující termín pro konání jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou:

  • 1. termín: 8. června 2020

 Pro obor vzdělání Obchodní škola stanovuje ředitelka školy pro konání školní přijímací zkoušky následující termíny:

  • 1. termín: 4. června 2020

Přesný čas bude uchazeči zaslán v pozvánce k přijímacímu řízení.

Ostatní náležitosti vyhlášení pro první kolo přijímacího řízení zůstávají nezměněny.

 

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. 

Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění – písemný test z českého jazyka a z matematiky.

 

Hodnocení uchazečů

Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do oboru s maturitní zkouškou je:

 

1. Prospěch ze základní školy

Průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy (za oba ročníky dohromady), maximum 15 bodů dle následující stupnice:

průměr do

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

body

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

U průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů.

 

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury

Z této zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

 

3. Jednotná přijímací zkouška z matematiky

Ze zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

 

Uchazeč, který z některé z dílčích částí jednotné přijímací zkoušky (bod 2 a 3) získal 0 bodů, neuspěl a není přijat.

 

Jednotná přijímací zkouška při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se nekoná.

 

Přijímací řízení – Obchodní škola

Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do oboru vzdělání Obchodní škola je:

 

1. Prospěch ze základní školy

Průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy (za oba ročníky dohromady), maximum 15 bodů dle následující stupnice:

průměr do

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

body

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

U průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů.

 

2. Přijímací pohovor

Nové termíny přijímacího pohovoru budou stanoveny v návaznosti na termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory vyhlášený MŠMT.
Nejzazší termín pro konání druhého termínu bude den konání jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory. Uchazeči budou o termínech včas informováni.

Uchazeč může získat maximálně 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise. Uchazeč, který získal v přijímacím pohovoru méně než 12 bodů, neuspěl a není přijat.

Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

Společná část

Výsledky jednotlivých součástí kritérií přijímacího řízení se započítávají do celkového výsledku přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do počtu předpokládaných přijímaných uchazečů.

 

Počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do všech oborů vzdělání je 12.

 

Mgr. Klára Eliášková

ředitelka školy

 

GDPR