Povinně zveřejňované údaje

1. Název dle zřizovací listiny Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

2. Důvod a způsob založení

Střední škola pro zrakově postižené poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami včetně možnosti ubytování.

Vzdělávání je poskytováno v následujících oborech vzdělání:

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou
    79-41-K/41 Gymnázium
    63-41-M/02 Obchodní akademie
    75-41-M/01 Sociální činnost

b) střední vzdělání se závěrečnou zkouškou
    63-51-J/01 Obchodní škola

Škola je příspěvkovou organizací založenou zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Zřizovací listinu a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku si lze vyžádat v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři ředitelky školy. 

Součástí školy je internát, který poskytuje ubytovací služby žákům školy.

IČO

61386901

DIČ

CZ61386901, škola není plátcem DPH

IZO

IZO110011066 Střední škola

IZO110011074 Internát

RED_IZO

600171418

Kódy oborů vzdělání

KKOV 79-41-K/41 Gymnázium
KKOV 63-41-M/02 Obchodní akademie
KKOV 63-51-J/01 Obchodní škola
KKOV 75-41-M/01 Sociální činnost

3. Organizační struktura

Organizační schéma 

4. Kontaktní údaje

 

Poštovní adresa

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené
Radlická 591/115
158 00 Praha 5

Elektronická podatelna

goa@goapraha.cz

ID datové schránky

zrbys8s

Důležité telefonní a emailové kontakty

Mgr. Klára Eliášková, Ph.D.

ředitelka školy 

+420 235 521 216

eliaskova@goapraha.cz

Ing. Miroslava Wagnerová

zástupkyně ředitelky

+420 235 316 255

wagnerova@goapraha.cz

Mgr. Jana Haňová

vedoucí vychovatelka

+420 235 316 253

hanova@goapraha.cz

Sborovna

+420 235 316 254

Vychovatelna

+420 251 610 892

Kancelář školy

+420 235 521 214

goa@goapraha.cz

Internát

internat@goapraha.cz

Adresa pro osobní návštěvu

Radlická 591/115, 158 00 Praha 5

(Areál Hotelové školy Radlická, budova 5)

Úřední hodiny

Pondělí – pátek: 08:00 – 14:00 h

V době vedlejších a hlavních prázdnin 09:00 – 13:00

Adresa internetové stránky

www.goapraha.cz

Číslo účtu

101307060/0300, Československá obchodní banka, a.s.

5. Hlavní dokumenty školy

Dokumenty ke stažení

6. Nejdůležitější právní předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákony a vyhlášky jsou dostupné v plném znění na adrese https://www.zakonyprolidi.cz/obor/skolstvi-a-vzdelavani

7. Formuláře

Formuláře pro žáky

Přihláška k maturitní zkoušce

Přihláška ke studiu

8. Žádosti a podání

 

Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna školy v kanceláři ekonomky ve 4. patře

Poštou na adresu školy (adresovat ředitelce školy)

Elektronicky na goa@goapraha.cz nebo eliaskova@goapraha.cz

Žádosti o informace

Žádosti o informace zasílejte na goa@goapraha.cz  nebo eliaskova@goapraha.cz

Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat ředitelce školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.

Správní řád ke stažení zde

9. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách:

goa@goapraha.cz

eliaskova@goapraha.cz

wagnerova@goapraha.cz

Životní situace související se školou a jejich řešení naleznete na Portálu veřejné správy. Lhůty pro řešení stanoví  správní řád.

10. Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Mgr. Eva Šmídová
tel.: 731 609 403
email:  consultant@moore-czech.cz

Pověřená osoba pro ochranu OÚ za školu

Ing. Miroslava Wagnerová
tel.: +420 235 316 255, email: wagnerova@goapraha.cz

11. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

12. Licenční smlouvy

13. Výroční zpráva a rozpočet

Aktuální výroční zpráva

Výroční zprávy z předchozích let

Údaje o rozpočtu jsou součástí výroční zprávy, aktuální údaje budou poskytnuty na vyžádání – viz žádosti o informace

GDPR