Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 110011066 – Střední škola
IZO: 110011074 – Internát

2. Důvod a způsob založení
Příspěvková organizace Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 (dále jen „škola“) byla zřízena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 a sídlí na adrese Radlická 591/115, 158 00 Praha 5. Zřizovací listina je ze dne 29. 3. 2011 a nabyla účinnosti 1. 4. 2011. 
Hlavním účelem školy je poskytování středního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Škola poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v následujících oborech vzdělání:
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou
    79-41-K/41 Gymnázium
    63-41-M/02 Obchodní akademie
    75-41-M/01 Sociální činnost
b) střední vzdělání se závěrečnou zkouškou
    63-51-J/01 Obchodní škola

Součástí školy je internát, který poskytuje ubytovací služby žákům školy.

3. Organizační struktura
Statutárním orgánem školy je její ředitelka (dále jen „ředitelka školy“). Ředitelka činí právní jednání jménem školy ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.
Organizační schéma zde

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Sídlo: Radlická 115/591, 158 00 Praha 58

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Radlická 115/591, 158 00 Praha 58

4.3 Úřední hodiny
Pondělí – pátek: 08:00 – 14:00 h (úřadovna)
V době vedlejších a hlavních prázdnin 09:00 – 13:00 h (služba)

4.4 Telefonní čísla a emailové kontakty

Úřadovna (podatelna, kancelář) školy:
tel: +420 235 521 214
email: goa@goapraha.cz

Ředitelka školy: PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.
tel.: +420 235 521 216
e-mail: eliaskova@goapraha.cz

Zástupkyně ředitelky: Ing. Miroslava Wagnerová
tel.: +420 235 316 255
e-mail: wagnerova@goapraha.cz

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Jana Haňová
tel: +420 235 316 253
email: hanova@goapraha.cz

Sborovna:
tel: +420 235 316 254

Vychovatelna:
tel: +420 251 610 892
email: internat@goapraha.cz

Pověřenec ochrany osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová
Moore Czech Republic s. r. o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel: +420 731 609 403
e-mail: consultant@moore-czech.cz

4.5 Adresa internetových stránek www.goapraha.cz

4.6 Adresa podatelny
Gymnázium pro zrakově postižené
a Střední odborná škola pro zrakově postižené
Radlická 591/115
158 00 Praha 5
Škola přijímá dokumenty v elektronické podobě na těchto technických nosičích: USB flash disk, CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa podatelny: goa@goapraha.cz

4.8 Datová schránka: zrbys8s

5. Případné platby lze poukázat: na účet číslo 101307060/0300, Československá obchodní banka, a.s.
Účel a symboly platby jsou přiděleny pro každou jednotlivou platbu příslušným zaměstnancem školy.

6. IČO: 61386901

7. Plátce daně z přidané hodnoty
Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout:

  • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a dále její sken na webu školy zde
  • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě  zde
  • Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě zde
  • Základní školní dokumenty (školní řád, vnitřní řád internátu, pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování) – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě zde
  • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy

8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem žáka). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout. Po předchozí domluvě je umožněno v ředitelně školy nahlédnout do těchto dokumentů v listinné podobě:

  • doklady o přijímání uchazečů ke vzdělávání
  • doklady o průběhu vzdělávání žáků a jeho ukončování
  • záznamy z pedagogických rad
  • plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních

8.2. Rozpočet

Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce a o jeho změnách jsou k nahlédnutí v listinné podobě v ředitelně školy.

9. Žádosti o informace
Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy.

10. Příjem podání a podnětů
Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy nebo do podatelny v úředních hodinách, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu podatelny, prostřednictvím datové schránky nebo telefonicky na telefonním čísle ředitelny školy nebo podatelny. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
11.2 Vydané právní předpisy
Škola nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12. Úhrady za poskytování informací
Škola požaduje za poskytování informací úhrady dle platného sazebníku úhrad. Sazebník ke stažení ZDE

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu ke škole za poslední dva roky vydána.

13. Licenční smlouvy
Škola nemá licenční smlouvy.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva je k dispozici zde

GDPR