Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je zařízení, které představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence). Jeho cílem je poskytovat žákům, zákonným zástupcům a učitelům komplexní služby, které komplementárně doplňují výchovně vzdělávací proces. Výchovný (poradenský) a preventivní tým naší školy tvoří školní metodička prevence, výchovná poradkyně a školní psycholog. Všichni pracovníci jsou zároveň speciálními pedagogy. Činnost ŠPP koordinuje školní metodička prevence. Všichni pracovníci profesionálně dodržují pravidla mlčenlivosti a etický kodex školních poradenských pracovníků. Služby ŠPP jsou bezplatné.

Cíle:

  • průběžná práce s žákovskými kolektivy směrem ke zlepšování sociálního klimatu školních tříd a celé školy
  • neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou, tj. včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • monitorování problémových projevů chování, pravidelné provádění analýzy a návrhů konkrétních opatření,
  • metodická podpora učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům (např. při tvorbě IVP, konzultace apod.),
  • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření (i v rámci IVP),
  • prevence školní neúspěšnosti,
  • prevence rizikového chování a krizová intervence; prevence sociálně patologických jevů,
  • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
  • koordinace s ostatními subjekty, zejména SPC,
  • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou.

 

GDPR