Náležitosti přihlášky ke studiu:

1. přihláška ke studiu bude vyplněna v předepsaném formuláři (ke stažení v PDF a v XLSX) s následujícími informacemi:

  • řádně vyplněné údaje na přihlášce (tj. identifikační údaje, zvolené studijní obory apod.)
  • výpisy z vysvědčení za 2. pololetí 7. třídy a 1. pololetí 8. třídy potvrzené školou nebo doložené kopiemi vysvědčení
  • podpis uchazeče, u nezletilého žáka se podepisuje i zákonný zástupce žáka
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nepožadujeme (je doloženo doporučením SPC či PPP)

2. povinná příloha přihlášky, kterou je doporučení školského poradenského zařízení popisující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Vydává ji speciálně pedagogické centrum (popř. lze akceptovat i doporučení pedagogicko-psychologické poradny).

Přihlášku s povinnou přílohou je třeba odevzdat nebo zaslat do školy ve stanoveném termínu, tj. do 1. 3. 2021.

Více informací k přihlášce na: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

Řádně vyplněné přihlášky ke studiu mohou uchazečky a uchazeči či jejich zákonní zástupci odevzdávat od 1. 2. 2021. Přihlášku ke studiu je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně ve škole v kanceláři hospodářky školy (tel: 235 521 214), a to v době:

Pondělí až čtvrtek 8:30 – do 15:30 hodin
Pátek 8:30 – do 14:00 hodin

Přihlášky ke studiu je v době jarních prázdnin od 22. do 26. 2. 2021 možné odevzdat v podatelně školy v těchto hodinách:

pondělí – pátek 8:00 – 15:00 h

V případě, že nebude hospodářka školy přítomna (např. s ohledem na epidemiologickou situaci), volejte tel.: 235 521 216 nebo se obraťte na kteréhokoli pracovníka školy, který od Vás přihlášku převezme.

Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 1. března 2021.

Žádáme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby nenechávali odevzdání přihlášky na poslední chvíli pro případ, že by bylo potřeba něco doplnit. Všechny přihlášky kontrolujeme a případně vyzýváme k doplnění.

Doručovací adresa:
Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP
Radlická 115
158 00 Praha 5

GDPR