PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

1. přihláška ke studiu musí být vyplněna na předepsaném formuláři (ke stažení – připravuje se) 

2. v přihlášce uveďte následující informace:

  • základní údaje na titulní straně – identifikační údaje, zvolené studijní obory apod.
  • výpisy z vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy potvrzené školou nebo doložené kopiemi vysvědčení
  • podpis uchazeče, u nezletilého žáka je nutný také podpis zákonného zástupce žáka
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nepožadujeme

3. povinná příloha přihlášky:

  • doporučení školského poradenského zařízení popisující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Doporučení vydává speciálně pedagogické centrum (popř. lze akceptovat i doporučení pedagogicko-psychologické poradny).

Více informací k přihlášce na: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

Řádně vyplněnou přihlášku s povinnou přílohou podává uchazeč nebo jeho zákonný zástupce. Přihlášku je třeba odevzdat nebo zaslat do školy ve stanoveném termínu pro školní rok 2021/2022.

Odevzdání přihlášky osobně – v podatelně školy v úředních hodinách:
pondělí – pátek 8.00 – 14:00 h (školní rok)
pondělí – pátek 9:00 – 13:00 h (prázdniny)
V případě, že nemůžete podat přihlášku v úředních hodinách, volejte na tel. číslo 235 521 214 nebo 235 521 216 nebo se obraťte na kteréhokoli pracovníka školy, který od Vás přihlášku převezme.

Zaslání přihlášky poštou na doručovací adresu:
Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP
Radlická 591/115
158 00 Praha 5

Žádáme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby nenechávali odevzdání přihlášky na poslední chvíli pro případ, že by bylo potřeba doplnit chybějící údaje. Všechny přihlášky kontrolujeme a uchazeče případně vyzýváme k doplnění.

GDPR