PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – OBECNÉ INFORMACE

Škola poskytuje vzdělání žákům se zrakovým postižením a rovněž žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. se zdravotním postižením, poruchami učení, zdravotním znevýhodněním, zdravotní oslabením apod.) prostřednictvím následujících oborů:

79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

63-41-M/02 Obchodní akademie – čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

75-41-M/01 Sociální činnost – čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

63-51-J/01 Obchodní škola – dvouleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou

Průběh vzdělávání probíhá v souladu se standardními rámcově vzdělávacími plány uvedených oborů, ovšem s výhodou malého třídního kolektivu, který umožňuje zohlednit speciální vzdělávací potřeby žáků pomocí individuálního přístupu ve výuce.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ UCHAZEČŮ – maturitní obory

Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do oboru s maturitní zkouškou (Gymnázium, Obchodní akademie, Sociální činnost) je:

1. Prospěch ze základní školy

Posuzuje se průměrný prospěch za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku základní školy (za oba ročníky dohromady)

2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

3. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky

Ze zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ UCHAZEČŮ – nematuritní obor

Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do oboru Obchodní škola  je:

1. Prospěch ze základní školy

Posuzuje se průměrný prospěch za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy (za oba ročníky dohromady 

2. Přijímací pohovor

Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Nové termíny přijímacího pohovoru budou stanoveny v návaznosti na termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory vyhlášený MŠMT. Nejzazší termín pro konání druhého termínu bude den konání jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory. Uchazeči budou o termínech včas informováni.

GDPR