Témata ústních zkoušek před ZMK oboru vzdělání 63-41-M/004 Obchodní akademie

EKONOMIKA PODNIKU

 1. Podstata fungování tržní ekonomiky
 2. Subjekty v tržní ekonomice
 3. Právní formy podnikání
 4. Zásoby a zásobování
 5. Dlouhodobý majetek
 6. Investiční rozhodování
 7. Personální činnosti
 8. Odměňování zaměstnanců
 9. Hlavní činnost podniku
 10. Management
 11. Prodejní činnost podniku
 12. Marketing 1 – koncepce, produkt, cena
 13. Marketing 2 – cesty prodeje, propagace
 14. Hospodaření podniku a efektivnost
 15. Finanční řízení podniku
 16. Živnost a živnostenské podnikání
 17. Daně z příjmů
 18. Daň z přidané hodnoty
 19. Daňová soustava ČR a ostatní daně
 20. Kapitálové obchodní korporace
 21. Národní hospodářství
 22. Trh práce a nezaměstnanost
 23. Mezinárodní obchod, Evropská unie
 24. Bankovní soustava ČR
 25. Finanční trh

OBCHODNÍ KORESPONDENCE

 1. Psaní znamének, zkratek, značek a číslic
 2. Adresy, obálky, dopisní papíry
 3. Normalizovaná úprava písemností
 4. Stylizace obchodních dopisů
 5. Písemnosti při realizaci dodávky
 6. Kupní smlouva
 7. Poptávka
 8. Nabídka
 9. Objednávka a potvrzení objednávky
 10. Písemnosti při placení
 11. Reklamace, odpověď na reklamaci
 12. Pobídka, upomínka, urgence
 13. Písemnosti právního charakteru
 14. Písemnosti při pracovních cestách
 15. Písemnosti při organizování porad a jednání
 16. Osobní dopisy vedoucích pracovníků
 17. Písemnosti při hledání zaměstnání
 18. Písemnosti při uzavírání pracovního poměru
 19. Písemnosti při rozvázání pracovního poměru
 20. Propagační písemnosti
 21. Dopisy občanů institucím, úřadům, firmám
 22. Elektronická pošta
 23. Tabulky vypracované v textovém editoru Word, Excel
 24. Manipulace s písemnostmi, spisová služba
 25. Cizojazyčná korespondence

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 1. Historický vývoj počítačů, jejich současnost
 2. Proces zpracování dat počítačem, procesory
 3. Algoritmy, programování, programovací jazyky
 4. Rozdělení, typy počítačů
 5. Konstrukce osobního počítače, základní deska
 6. Vstupní zařízení počítače
 7. Výstupní zařízení počítače
 8. Disky a další datové nosiče
 9. Digitalizace dat, skenery
 10. Operační systémy, MS Windows
 11. Práce se soubory, komprese dat, další běžné utility
 12. Ochrana dat, počítačové viry a další malware
 13. Internet – struktura, protokoly
 14. Web, html a css
 15. Elektronická pošta a SW pro ni
 16. Počítačové sítě
 17. Rastrová grafika
 18. Vektorová grafika
 19. Multimédia, ochrana duševního vlastnictví
 20. Textové editory a jejich charakteristika
 21. Textový procesor Word
 22. Tabulkové procesory a práce s nimi
 23. Prezentační programy, PowerPoint
 24. Sociální sítě, počítačové hry
 25. Databáze, databázové funkce různých SW

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Prague
 2. London
 3. The Czech Republic
 4. Country Life and City Life
 5. Great Britain
 6. The U.S.A.
 7. Canada
 8. Australia
 9. British Literature
 10. American Literature
 11. Health and Diseases
 12. Shopping
 13. My Family
 14. Education.
 15. Hobbies
 16. Business Letters
 17. My Daily Programme and Routines
 18. Environment
 19. Holidays, Festivals, Celebrations
 20. Sports and Games
 21. Travelling
 22. My Curriculum Vitae
 23. My Home, My Castle
 24. Work, Profession
 25. Our Family Budget

NĚMECKÝ JAZYK

 1. Familie und Familienleben
 2. Wohnen, die Wohnung und ihre Einrichtung
 3. Ernährung, Nationale Küche
 4. Einkäufe, Geschäfte, Dienstleistungen
 5. Mode und Kleidung
 6. Arbeit und Beruf
 7. Krankheiten, Gesundheitspflege
 8. In der Stadt, auf dem Lande
 9. Verkehr, Stadtverkehr
 10. Die Tschechische Republik, mein Heimatort
 11. Massenmedien
 12. Wetter, Jahreszeiten
 13. Feste, Feiertage, Bräuche
 14. Ferien, Urlaub, Reisen
 15. Sport, bedeutende Sportveranstaltungen
 16. Kunst und Kultur
 17. Mensch und Natur
 18. Freizeit, Hobbys, Lebensstil
 19. Menschliche Beziehungen
 20. Buch – Freund des Menschen
 21. Prag
 22. Schule und Studium
 23. Das Land, dessen Sprache ich lerne
 24. Vorbilder, Idole
 25. Wichtige Orte in meinem Leben

MATEMATIKA

 1. Úpravy algebraických výrazů
 2. Výrazy s mocninami
 3. Výrazy s odmocninami, iracionální rovnice
 4. Lineární rovnice a úlohy k nim vedoucí
 5. Soustavy lineárních rovnic a nerovnic
 6. Funkce absolutní hodnota, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 7. Kvadratické rovnice a úlohy k nim vedoucí
 8. Lineární funkce
 9. Kvadratická funkce, kvadratická nerovnice
 10. Exponenciální funkce a rovnice
 11. Logaritmická funkce a rovnice, logaritmus
 12. Vektorová algebra
 13. Analytická geometrie přímky v rovině
 14. Metrické úlohy, řešení trojúhelníku v analytické geometrii
 15. Kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky
 16. Výpočty obvodů a obsahů rovinných útvarů
 17. Výpočty objemů a povrchů těles
 18. Aritmetická posloupnost
 19. Geometrická posloupnost
 20. Posloupnosti a jejich užití v úlohách ekonomického charakteru
 21. Variace, permutace, rovnice s faktoriály
 22. Kombinace, vlastnosti kombinačních čísel, rovnice s kombinačními čísly
 23. Pravděpodobnost, statistika
 24. Goniometrické funkce a rovnice
 25. Řešení pravoúhlého a obecného trojúhelníku

ÚČETNICTVÍ (nepovinná zkouška)

 1. Právní úprava účetnictví
 2. Účetní doklady a písemnosti
 3. Zásoby materiálu – členění, oceňování, pořizování
 4. Zásoby materiálu – prodej, výdej, inventarizace
 5. Zásoby zboží
 6. Zásoby vlastní výroby
 7. Dlouhodobý majetek – odpisování, vyřazení, analytická evidence
 8. Dlouhodobý majetek – členění, oceňování, pořizování, leasing
 9. Peníze a ceniny
 10. Bankovní účty – vkladové a úvěrové
 11. Pohledávky a závazky z obchodního styku
 12. Zúčtování se zaměstnanci
 13. Zúčtování daní – daň z příjmů
 14. Zúčtování daní – daň z přidané hodnoty
 15. Základní kapitál v obchodních korporacích
 16. Zúčtování se společníky
 17. Náklady
 18. Výnosy
 19. Časové rozlišení nákladů a výnosů
 20. Rezervy a dohadné položky
 21. Kurzové rozdíly a opravné položky
 22. Účetní uzávěrka
 23. Výsledek hospodaření
 24. Účetní závěrka
 25. Daňová evidence

GDPR