Témata ústních zkoušek před ZMK oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

SOCIÁLNÍ PRÁCE

 1. Sociální práce
 2. Historický vývoj sociální práce
 3. Osobnost pracovníka v sociálních službách
 4. Metody sociální práce
 5. Krize a krizová pomoc
 6. Sociální komunikace
 7. Sociální práce s jednotlivcem
 8. Sociální práce se skupinou
 9. Sociální práce s rodinou
 10. Náhradní rodinná péče
 11. Sociální práce s dětmi a mládeží
 12. Péče o dítě do tří let
 13. Volný čas
 14. Aktivizace seniorů
 15. Sociální práce u osob se zrakovým postižením
 16. Sociální práce u osob se sluchovým postižením
 17. Sociální práce u osob s tělesným postižením
 18. Sociální práce u osob s mentálním postižením
 19. Sociální práce u osob se souběžným postižením více vadami
 20. Sociální práce s dlouhodobě nemocnými
 21. Domácí násilí
 22. Bezdomovectví
 23. Penitenciární a postpenitenciární péče
 24. Závislosti
 25. Nezaměstnanost

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 1. Sociální služby
 2. Systém sociálních služeb v ČR
 3. Poskytovatelé sociálních služeb
 4. Financování sociálních služeb
 5. Management v sociálních službách
 6. Dobrovolnická služba
 7. Právní postavení uživatelů sociálních služeb
 8. Kvalita sociálních služeb
 9. Pracovníci v sociálních službách
 10. Sociální šetření
 11. Administrativa v sociálních službách
 12. Sociální poradenství
 13. Služby sociální péče
 14. Služby sociální prevence
 15. Osobní asistence
 16. Kompenzační a rehabilitační pomůcky
 17. Úloha státu a samosprávy v sociálních službách
 18. Nevládní organizace v sociálních službách
 19. Péče o pomáhající
 20. Rodina s postiženým dítětem
 21. Systém péče o seniory
 22. Péče o člověka s demencí
 23. Systém péče o osoby s duševním onemocněním
 24. Psychosociální aktivizační činnosti v sociálních službách
 25. Bezpečnost a ochrana zdraví uživatelů a pracovníků v sociálních službách

SOCIÁLNÍ POLITIKA

 1. Úvod do sociální politiky
 2. Principy a cíle sociální politiky
 3. Aktéři sociální politiky
 4. Role státu v sociální politice
 5. Funkce a nástroje sociální politiky
 6. Teorie sociálního státu, vznik a historický vývoj
 7. Typologie sociálních států
 8. Transformační proces sociální politiky
 9. Sociální politika Evropské unie
 10. Chudoba a sociální vyloučení
 11. Systém sociálního zabezpečení
 12. Sociální pojištění – důchodové pojištění
 13. Sociální pojištění – nemocenské a zdravotní pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 14. Státní sociální podpora
 15. Sociální pomoc – charakteristika a základní nástroje
 16. Sociální pomoc – dávky sociální péče
 17. Rodinná politika
 18. Bytová politika
 19. Vzdělávací politika
 20. Zdravotní politika
 21. Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti
 22. Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením
 23. Státní rozpočet
 24. Neziskové organizace
 25. Vztah mezi hospodářskou a sociální politikou

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 1. Historický vývoj počítačů, jejich současnost
 2. Proces zpracování dat počítačem, procesory
 3. Algoritmy, programování, programovací jazyky
 4. Rozdělení, typy počítačů
 5. Konstrukce osobního počítače, základní deska
 6. Vstupní zařízení počítače
 7. Výstupní zařízení počítače
 8. Disky a další datové nosiče
 9. Digitalizace dat, skenery
 10. Operační systémy, MS Windows
 11. Práce se soubory, komprese dat, další běžné utility
 12. Ochrana dat, počítačové viry a další malware
 13. Internet – struktura, protokoly
 14. Web, html a css
 15. Elektronická pošta a SW pro ni
 16. Počítačové sítě
 17. Rastrová grafika
 18. Vektorová grafika
 19. Multimédia, ochrana duševního vlastnictví
 20. Textové editory a jejich charakteristika
 21. Textový procesor Word
 22. Tabulkové procesory a práce s nimi
 23. Prezentační programy, PowerPoint
 24. Sociální sítě, počítačové hry
 25. Databáze, databázové funkce různých SW

EKONOMIKA

 1. Potřeby a jejich význam
 2. Uspokojování potřeb
 3. Spotřeba a životní úroveň
 4. Výrobní faktory a HPM
 5. Hospodářský proces a redistribuce
 6. Tržní mechanismus
 7. Úloha státu v TE
 8. Podnikání jako základ TE
 9. Živnostenské podnikání
 10. Neziskové organizace
 11. Obchodní korporace
 12. Management
 13. Marketing
 14. Krátkodobý majetek
 15. Dlouhodobý majetek
 16. Zaměstnanci a personální činnosti
 17. Mzda na trhu práce
 18. Hospodaření a efektivnost
 19. Národní hospodářství
 20. Přímé daně
 21. Nepřímé daně
 22. Daňová evidence
 23. Finanční trh
 24. Banky a pojišťovny
 25. Dlouhodobé spoření

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Festivals and Holidays
 2. My Family
 3. My House My Castle
 4. Holidays of My Dreams
 5. Hobbies and Leisure Time Activities
 6. Music
 7. My Favourite Book
 8. My Favourite Film/Drama
 9. Sports and Games
 10. Education and School Life
 11. Nature, Animals, Country Life
 12. The Town/Village I Live in
 13. Food and Drinks
 14. English literature
 15. American Literature
 16. Travelling
 17. English Speaking Countries
 18. Prague, the Capital City of the Czech Republic
 19. My Future Career
 20. Cultural and Social Life
 21. Health Care
 22. Social Care and Social Services for Elderly People
 23. Social Care and Social Services for People with Disabilities
 24. Social Care for Children
 25. Social Policy and Social Assistance

NĚMECKÝ JAZYK

 1. Familie und Familienleben
 2. Wohnen, die Wohnung und ihre Einrichtung
 3. Ernährung, Nationale Küche
 4. Einkäufe, Geschäfte, Dienstleistungen
 5. Mode und Kleidung
 6. Arbeit und Beruf
 7. Krankheiten, Gesundheitspflege
 8. In der Stadt, auf dem Lande
 9. Verkehr, Stadtverkehr
 10. Die Tschechische Republik, mein Heimatort
 11. Massenmedien
 12. Wetter, Jahreszeiten
 13. Feste, Feiertage, Bräuche
 14. Ferien, Urlaub, Reisen
 15. Sport, bedeutende Sportveranstaltungen
 16. Kunst und Kultur
 17. Mensch und Natur
 18. Freizeit, Hobbys, Lebensstil
 19. Menschliche Beziehungen
 20. Buch – Freund des Menschen
 21. Prag
 22. Schule und Studium
 23. Das Land, dessen Sprache ich lerne
 24. Vorbilder, Idole
 25. Wichtige Orte in meinem Leben

GDPR