Praktická maturitní zkouška – jaro a podzim 2021

Ředitelka školy stanoví v souladu s § 15, 17 a 18 vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, a se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, způsob konání praktické zkoušky v rámci profilové části maturitní zkoušky následujícím způsobem:

Praktická zkouška ze souboru odborných předmětů

obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

1.1 Struktura zkoušky

Zkouška se skládá ze dvou samostatných částí, z nichž každá se koná v jednom dni.

První část – den s prezentací

Zadání zkoušky obsahuje dílčí úlohy zahrnující předměty informační technologie, obchodní korespondence, ekonomika podniku a právo. Jednotlivé úlohy žáci vypracují na počítači s využitím příslušných aplikací. Součástí zkoušky v tomto dni je prezentace předvedená v délce trvání do 15 minut. Prezentaci předvedou žáci před zkušební maturitní komisí ve stanoveném čase po odevzdání práce.

Druhá část – den bez prezentace

Obsahem zkoušky je souvislá úloha z účetnictví, kterou žáci vypracují na počítači v aplikaci ES Pohoda, žáci s uzpůsobením podmínek pak v aplikaci MS word nebo MS excel.

Pro žáky je připravena jedna varianta zadání práce, žáci se se zadáním jednotlivých dílčích částí a úloh seznámí 15 minut před zahájením vypracování zkoušky. Žáci mohou při práci využít další potřebné pomůcky (Pichtův psací stroj, kalkulačku, tabulky se sazbami, obrázky apod.) a povolené internetové stránky.

Vypracované dílčí úlohy žáci průběžně ukládají v elektronické podobě do určené složky, po odevzdání práce je zadavatel vytiskne a založí do protokolu o zkoušce. Vytvořené prezentace budou současně zkopírovány na CD.

1.2 Časové schéma zkoušky

Délka trvání zkoušky v každém dni je 270 minut (od zahájení po odevzdání práce). Čas určený pro předvádění prezentace se započítává do délky trvání zkoušky v daném dni, čas mezi odevzdáním práce a zahájením předvádění prezentace se do celkového času zkoušky nezapočítává. Žák nemusí pro vypracování jednotlivých částí zkoušky využít maximální délku stanoveného časového intervalu. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami lze na základě doporučení ŠPZ, nebo návrhu vyučujících jednotlivých předmětů v dané třídě, schváleného ředitelkou školy, prodloužit dobu trvání zkoušky až o 150 minut v každém dni.

Časový harmonogram:

a. Den s prezentací

08:00 – 08:15

seznámení žáků s tématem a úlohami daného dne, zadavatel zapíše téma do protokolu

08:15 – 12:30 (15:00)

žáci zpracovávají jednotlivé úlohy daného dne

12:30 (15:00)

nejpozdější termín pro odevzdání zpracovaných úloh daného dne

15:15

žáci v pořadí stanoveném předsedou zkušební maturitní komise předvedou prezentaci v délce trvání do 15 minut

b. Den bez prezentace

08:00 – 08:15

seznámení žáků s úlohami daného dne

08:15 – 12:45 (15:15)

žáci zpracovávají jednotlivé úlohy daného dne

12:45 (15:15)

nejpozdější termín pro odevzdání zpracovaných úloh daného dne

Údaje v závorce platí pro žáky s uzpůsobením podmínek.

1.3 Hodnocení zkoušky

Za dílčí úlohy zadané v první části zkoušky může žák získat maximální počet bodů uvedený v tabulce:

Předmět

Max. bodů

Informační technologie vč. předvedení prezentace

20 (5)

Obchodní korespondence

15 (4)

Právo

5 (1,5)

Ekonomika podniku

40 (10)

Za souvislou úlohu vypracovanou v druhé části zkoušky může získat maximálně 80 (20) bodů.

Za všechny dílčí úlohy praktické zkoušky může žák získat max. 160 bodů. Pokud žák získá méně než 40 % celkového počtu bodů a/nebo méně než 25 % bodů v každém jednotlivém předmětu (hodnota v závorce), je výsledné hodnocení zkoušky rovno stupni 5 – nedostatečný.

Tabulka pro výsledné hodnocení:

Stupeň hodnocení

Počet bodů

Stupeň 1 – výborný

137 – 160

Stupeň 2 – chvalitebný

113 – 136

Stupeň 3 – dobrý

89 – 112

Stupeň 4 – dostatečný

65 – 88

Stupeň 5 – nedostatečný

0 – 64

Mgr. Klára Eliášková, v. r.
ředitelka školy

GDPR